• LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW SP DOLISTOWO STARE DO OBJĘCIA POMOCĄ STYPENDIALNĄ

   01.10.2021 16:45
   UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO WZIĘŁO 22 UCZNIÓW SPOŚRÓD 39 Z KLAS V - VIII, CO STANOWI 56%.
   lista_rankingowa_do_stypendium.pdf
  • PROGRAM STYPENDIALNY

   17.09.2021 13:42
   Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów
  • Szkolenie dla nauczycieli

   Szkolenie dla nauczycieli

   09.04.2021 17:34
   Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu ,,Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym - kreowanie młodych specjalistów"
  • „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” - dokumenty do projektu

   03.03.2021 12:17

   Projekt „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Priorytet: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych oraz pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i uniwersalnych przez min. 147 uczniów (74Dz, 73Ch) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach oraz ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, podniesienie kompetencji przez min. 21 nauczycieli (17K, 4M) z obu Szkół Podstawowych, a także doposażenie pracowni komputerowych i przedmiotowych, w okresie do końca XII 2022 r.

   Oferta projektu:

   1. Zajęcia kształtujące umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, w tym:
   1. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
   2. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
   1. Kształtowanie umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym:
   1. Warsztaty teatralne kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
   2. Warsztaty kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
   1. Podnoszenie kompetencji kluczowych – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
   1. Koło z języka angielskiego dla najmłodszych,
   2. Koło matematyczne kształtujące kompetencje kluczowe.
   1. Pomoc stypendialna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
   2. Wzbudzanie zainteresowań i wyobraźni uczniów, w tym:
   1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
   2. Wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym – poznawanie przyrody.
   1. Nauka metodą eksperymentu – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
   1. Doposażenie pracowni przyrodniczej oraz chemicznej,
   2. Zajęcia przyrodnicze – metodą eksperymentu,
   3. Zajęcia chemiczne metodą eksperymentu.
   1. Kompleksowy program nabywania kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej w Jaświłach, w tym:
   1. Doposażenie pracowni szkolnej,
   2. Innowacyjne szkolenia dla nauczycieli – narzędzia TIK w dydaktyce,
   3. Nowoczesne i innowacyjne zajęcia z kodowania i robotyki ukierunkowane na zawody przyszłości.
   1. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych – Szkoła Podstawowa W Jaświłach, w tym:
   1. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki,
   2. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego.
   1. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów z problemami w nauce – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
   1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
   1. Wsparcie specjalistyczne w Szkole Podstawowej w Jaświłach, w tym:
   1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
   1. Szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach, w tym:
   1. Szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach – Praca z uczniem zdolnym,
   2. Szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach – Praca z uczniem słabszym.
   1. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
   1. Koło przyrodnicze,
   2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
   3. Zajęcia matematyczne kształtujące kompetencje kluczowe.
   1. Wsparcie cyfrowe Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
   1. Zajęcia informatyczne z elementami robotyki i kodowania,
   2. Doposażenie pracowni komputerowej,
   3. Szkolenie dla nauczycieli: kodowanie i robotyka.
   1. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
   1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
   2. Terapia logopedyczna.
   1. Wsparcie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
   1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
   1. Szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
   1. Studia podyplomowe – socjoterapia,
   2. Szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym: integracja sensoryczna z elementami pracy z uczniem zdolnym oraz słabszym.

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową Projektu stanowić będzie łącznie 163 (82 Dz, 81Ch) uczniów: 107 (54Dz, 53Ch) ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach i 56 (28Dz, 28Ch) ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym oraz 23 nauczycieli: ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach (11K, 3M) oraz ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym (8K,1M), którzy zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pracują lub uczą się na terenie województwa podlaskiego.

   Rekrutacja:

   Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli SP w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym – ma charakter zamknięty. Rekrutacja będzie prowadzona w III 2021.

   Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona z użyciem odpowiednich kanałów informacyjno-promocyjnych. Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go osobiście, faxem lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi w wyznaczonym terminie. 

    

   Termin naboru: do 12.03.2021 w przypadku uczniów do 07.09.2021 r. w przypadku nauczycieli. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

   E-mail projektu: projekty@proanima.pl

    

   Kryteria formalne:

   • uczeń SP w Jaświłach/Dolistowie Starym, weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,
   • nauczyciel: zatrudnienie w SP w Jaświłach/Dolistowie Starym, weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

   Kryteria premiujące:

   • uczniowie z niepełnosprawnościami/SPE: +10pkt, weryfikacja: dok. potwierdzający SPE/OzN,
   • uczniowie z rodzin objętych dyskryminacją wielokrotną: +9pkt, weryfikacja: oświadczenie rodzica/opiekuna.

   W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych:

   • średnia równa bądź niższa niż 3 z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym: +5pkt, weryfikacja: lista ocen podpisana przez dyrektora szkoły.

   W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych:

   • średnia powyżej 4 z danego przedmiotu (w poprzednim roku szkolnym) z którego będzie prowadzone wsparcie +5pkt,  weryfikacja: lista ocen potwierdzona przez dyrektora szkoły.

   W przypadku zbyt wielu uczniów do wzięcia udziału w zajęciach nie posiadających odrębnych kryteriów:

   • opinia wychowawcy – dotyczy m.in. zajęć z robotyki.

   W przypadku szkoleń cyfrowych dla nauczycieli:

   • nauczyciel przedmiotów matematycznych/informatycznych +5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

   W przypadku szkoleń dla nauczycieli dotyczących pracy z uczniem ze SPE/socjoterapii/integracji sensorycznej:

   • nauczyciel pracujący z uczniem SPE/OzN +5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

    

   Okres realizacji:

   Okres trwania projektu: 01.02.2021 r. - 31.12.2022 r.


   Efekty projektu:

   Nabycie przez 147 uczniów kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 21 nauczycieli po opuszczeniu programu.

   Lider projektu/Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima
   ul.
   Jagienki 4, 15-480 Białystok
   tel.
   85 667 12 82
   e-mail: proanima@wp.pl

   Partner projektu:

   Gmina Jaświły

   Jaświły 7, 19-124 Jaświły

   tel. 85 727 80 10

   e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

   Realizator projektu I:

   Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja

   w Jaświłach

   Jaświły 71, 19-124 Jaświły

   tel. 85 716 80 51

   e-mail: sekretariat@jaswily.pl

   Realizator projektu II:

   Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

   Dolistowo Stare 112

   19-124 Dolistowo Stare

   tel. 85 716 15 04

   e-mail: spdolistowo@poczta.onet.pl
    

   Wartość dofinansowania z UE: 699 883,11 zł