• ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      06.07.2021

      Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków  (usługa cateringowa) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie w roku szkolnym 2021/2022.


      Dolistowo Stare, dnia 06.07.2021 r.

      SP.III.272.1.2021

      ZAPYTANIE OFERTOWE 

      na usługę: 

      PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)

      DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      I.ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            

      Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

      Dolistowo Stare 112,19-124 Jaświły

      tel. 857161504, e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl


      II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

      Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) ) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie:

      Dolistowo Stare 112,

      Jaświły 7,

      Mikicin I 20.

      Usługa cateringowa obejmuje:

       1. 1 Opracowanie i przesłanie dwutygodniowego jadłospisu uwzględniającego zalecenia dotyczące żywienia dzieci i młodzieży (min. 1 raz w tygodniu danie rybne) z wyszczególnieniem alergenów.

      1.2 Przygotowanie i dostawę gotowych obiadów dla dzieci i uczniów uczęszczających  do klubów przedszkolaka i szkoły podstawowej.

      1.3.Obiad obejmuje: dwa pełne dania.


      III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OCZEKIWANIA OD WYKONAWCY: 
      1. Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.

      2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
      3. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdu.

      4. Liczba posiłków uzależniona będzie od ilości zgłoszonych do korzystania z obiadów uczniów. 
      5. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio do szkoły i klubów przedszkolaka w dniach roboczych tj. dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, uwzględniając przerwy w pracy szkoły.

      6. Dostawy posiłków dla dzieci i uczniów odbywać się będą w okresie  od 02.09.2021r. do 24.06.2022r.

      7. Obiady powinny być dostarczane do placówki oświatowej w godzinach:

      Klub Przedszkolaka w Mikicinie (Mikicin I 20)                     godz. 10.30

      Klub Przedszkolaka w Jaświłach (Jaświły 7)                          godz. 10.45

      SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym                                godz. 11.00

      (Dolistowo Stare 112)

      8.W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.

      9. Przygotowany obiad obejmuje:

      a) zupa (250 ml): kaloryczność 200 kcal,

      b) drugie danie w tym: produkt węglowodanowy (200g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba (filet płat, bez ości),

      c) surówka, jarzyny gotowane, lub owoc 100 g. (asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny).

      10. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dań w torebkach. 
      11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania obiadów o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

      12. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy.

      13. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.

      14. Obiady mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 tj.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

      15. Obiady muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.

      16. Zapewnienie osób do wydawania obiadów należy do Zamawiającego.

      17. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784).

      18. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywną propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.

      19. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek obiadów do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

      20. W związku z nieprzewidzianym wzrostem lub spadkiem liczby dzieci korzystających z obiadów w trakcie trwania roku szkolnego, zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych obiadów, w stosunku do ilości określonych w umowie. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy oraz stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.

      21. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

      a)przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

      b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opinie, oświadczenia, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków,

      c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

      d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


      IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

      a) aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert),

      b) oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 26,

      c) dokumenty wymienione w pkt. 26 ppkt.b, w tym poświadczające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności.


      V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY:
      1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jaką podaje w swojej ofercie Wykonawca jest to cena wyrażona w wartości brutto PLN.

      2. Cenę dziennej stawki żywieniowej na 1 osobę oferent określa w oparciu o kalkulację własną, zgodnie z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku do niniejszego zapytania o cenę.

      3. Cena oferty dziennej stawki żywieniowej stanowi sumę cen/y (brutto) poszczególnych elementów obiadu dla jednego ucznia.

      4. Wykonawca zawrze w cenie brutto wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, dostarczenia obiadów bezpośrednio do szkoły (transport, załadunek, rozładunek).

      5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz oferty wykonawcy”.

      6. Ofertę Wykonawca składa w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej napisem: „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) ) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie.


      VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
      Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
      1.Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym: tel. 857161504 adres e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

      2.Pomoc administracyjna Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym: tel. 857161504 adres e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl


      VII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

      Oferty należy składać w sekretariacie SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym (Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły) bądź mailowo na adres spdolistowo@poczta.onet.pl do 17.08.2021r. do godz. 15:30.


      VIII. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

      Dane dotyczące wykonawcy

      Nazwa: …………………………………………

      Siedziba/adres: …………………………………………………………………………

      Adres poczty elektronicznej: …………………………………………

      Strona internetowa: …………………………………………

      Numer telefonu: ……………………………………….

      Numer REGON: …………………………………………

      Numer NIP: …………………………………………

      Dane dotyczące zamawiającego

      Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

      Dolistowo Stare 112

      19-124 Jaświły

      Zobowiązania wykonawcy

      Nawiązując do zapytania ofertowego SP.III.272.1.2021 z dnia 02.09.2021r. na usługę przygotowania i dostarczania gotowych posiłków (catering) dla dzieci i młodzieży, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jaświły,

      oferujemy/ę wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym :

      1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów dla dzieci i uczniów uczęszczających do

      Klubów przedszkolaka i szkoły podstawowej, pełne obiady (dwa dania):

      Cena brutto za pełny obiad od 1 osoby za kwotę :

      – pełny obiad : …………………………………………zł/brutto

      (słownie złotych : ……………………………………………………………………………),

      1.2. w tym :

      – zupa :………………………………………………….zł/brutto

      (słownie złotych : ……………………………………………………………………………),

      – drugie danie :……………………………………………….zł/brutto

      (słownie złotych : ………………………………………………………………………….).

      RAZEM : CENA OFERTY BRUTTO (1.1 plus 1.2.) :

      ………………………… …………………………………………………..zł/brutto

      (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….)

      Dokumenty potwierdzające wymagania:

      Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam kserokopie dokumentów:

      1. ……………………………………………………………………….

      2. ……………………………………………………………………….


      IX. Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym,
      2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych  możliwy jest za pośrednictwem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
      4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.

      Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

      1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
      2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
      3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
      4. Posiada Pani/Pan:
       1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
       2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
       3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
      5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
      6. Nie przysługuje Pani/Panu:

      a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

      c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


     • POWRÓT DO SZKOŁY OD 4 MAJA

      29.04.2021

      Od wtorku 4 maja 2021r. uczniowie klas 1 -3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym oraz wznowiona zostaje realizacja programu „Umiem pływać” – wyjazdy na basen odbywać się będą według dotychczasowego harmonogramu.

      UWAGA! Praca szkoły prowadzona jest w podwyższonym reżimie sanitarnym według obowiązującej obecnie PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19  NA TERENIE SP IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM ORAZ KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA NA TERENIE GMINY JAŚWIŁY.

       

     • Kangur 2021

      28.04.2021

      Dnia 22 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki. „Kangur” w niezawodny sposób integruje młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania.

      Uczestnicy Kangura przez 75 minut zmagali się z zadaniami konkursowymi. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, które otrzymamy w miesiącu maju bieżącego roku.

      W naszej szkole udział w konkursie wzięło 18 uczniów w następujących kategoriach:

      - Maluch

      - Beniamin

      - Kadet.

      Każdy uczestnik Konkursu otrzymał upominek, układankę-breloczek.

       

     • Święto Ziemi

      27.04.2021

      Tegoroczne obchody Święta Ziemi odbyły się ph. „Przywróć naszą Ziemię”. Rozpoczęły je dzieci z kl. 0, ubrane na zielono, bowiem „zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje”. Wspólnie z nauczycielem omówiły sposoby segregacji odpadów na podstawie plansz tematycznych i bajki ekologicznej. Powtórzyły zasady dbania o środowisko, wykonały prace plastyczne. Na zakończenie otrzymały imienne odznaki „Przyjaciel Ziemi”. Młodsze dzieci obejrzały film o tematyce ekologicznej i uczestniczyły w grach dydaktycznych.

      Starsi uczniowie obejrzeli film „W służbie”, opowiadający o pożarze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i zaangażowaniu wielu ludzi w jego ratowanie. Ósmoklasiści w przerwie podczas konsultacji przed egzaminem wykonywali ćwiczenia interaktywne dotyczące recyklingu. Pozostali uczniowie uczestniczyli w spotkaniu online z p. E. Wiatr – st. specjalista ds. edukacji w BPN. Angażowali się w rozpoznawanie ptaków i innych organizmów żyjących na terenie bagien biebrzańskich.

      Wszyscy dostrzegli konieczność dbania o najbliższe środowisko, by pozostawić Ziemię dla przyszłych pokoleń.

     • Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

      15.04.2021

      Drodzy uczniowie i rodzice !!!

       

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

      W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

      Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz naszej szkoły.

      ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

      Termin Akcji: 10.05.2021 r.

      Miejsce Akcji: plac szkolny przy budynku gospodarczym

      ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.

      NIE ODBIERAMY TONERÓW I ŚWIETLÓWEK

       

      Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.

      Siedziba Spółki - Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

      Kontakt telefoniczny: 502-171-293 ; 83 341 75 94 wew. 23; w godz. 8:00 - 16:00

      e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

       

     • Nasadzenia zastępcze na szkolnym boisku

      13.04.2021

      W dniu 12 kwietnia 2021r. rodzice i pracownicy naszej szkoły wykonali nasadzenia zastępcze. Posadzono 32 drzewka  jałowca wirgilijskiego oraz 26 żywotnika zachodniego.

      Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć Panu Andrzejowi Bernerowi, który przekazał szkole drzewka do nasadzeń.

      Dziękujemy też serdecznie Rodzicom oraz innym osobom biorącym udział w zadaniu.

      A byli to: Pan Lucjan Chilmon, Pan Jarosław Dębowski, Pan Łukasz Feltowicz, Pani Iwona Komosa, Państwo Agata i Józef Kotuk, Pan Karol Krysztopa, Pan Artur Kucharczyk, Pan Andrzej Mróz, Pan Sławomir Pikus, Państwo Renata i Wojciech Poduch, Pan Tadeusz Roszko, Państwo Justyna i Paweł Rutkowscy, Pan Adam Rygasiewicz, Pani Katarzyna Wiśniewska, Pan Bartosz Zwolski

      DZIĘKUJEMY

     • Wyniki rekrutacji do Klubów Przedszkolaka na terenie gminy Jaświły i oddziału przedszkolnego w SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym

      26.03.2021

      Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

      w SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym

      r.ur.:2015

      1.Magdalena Dyszkiewicz

      2.Mateusz Poduch

      3.Gabriela Pikus

      4.Natan Szczepura

      r.ur.:2016

      5.Alan Orłowski

      6.Maja Skórska

       

      Lista dzieci  przyjętych do Klubu Przedszkolaka w Dolistowie

      r.ur.:2016

      1.Emilia Dyszkiewicz

      2.Henryk Kucharczyk

      3.Maja Rutkowska

      4.Gabriela Snarska

      5.Wiktor Stankowski

      6.Dawid Waszkiewicz

      r.ur.:2017

      7.Adam Bierć

      8.Jowita Feltowicz

      9.Kacper Jankowski

      10.Oliwia Kisło

      11.Gabriela Pisanko

      12.Milena Szczytko

      13.Jan Zawadzki

      r.ur.:2018

      14.Jakub Haraburda

      15.Natalia Kisło

      16.Alan Masłowski-Ostaszkiewicz

      17.Alicja Pikus

      18.Urszula Prolan

      19.Michał Radziwon

      20.Grzegorz Roszkowski

      21.Antonina Rutkowska

      22.Aleksandra Wojtach

       

      Lista dzieci nieprzyjetych do Klubu Przedszkolaka w Dolistowie

      r.ur. 2019

      1. Tymon Polkowski

      2. Iga Szczytko

       

      Lista dzieci przyjetych do Klubu Przedszkolaka w Jaświłach

      r.ur.:2017

      1.Magdalena Amonowicz

      2.Milena Buchowicz

      3.Emilia Grygorczyk

      4.Mateusz Kawałko

      5.Amelia Lenkiewicz

      6.Bartłomiej Lićwinko

      7.Filip Lićwinko

      8.Diana Michniewicz

      9.Franciszek Olechno

      10.Igor Oźlański

      11. Aleksandra Pawełko

      12.Fabian Rutkowski

      13.Oliwier Rutkowski

      14.Michał Sobolewski

      15.Damian Szabuńko

      16.Adam Urban

      17.Kacper Wołyń

      r.ur.:2018

      18.Liliana Apoń

      18.Amelia Gilewska

      20..Aleksandra Rogalska

      21.Franciszek Rutkowski

      22.Krzysztof Uścianowski

       

      Lista dzieci przyjętych do Klubu Przedszkolaka w Mikicinie

      r.ur.:2016

      1.Szymon Dec

      2.Wiktoria Laskowska

      3.Aleksander Oźlański

      4.Damian Sadowski

      5.Igor Sygit

      r.ur.:2017

      6.Miłosz Dec

      7.Natalia Dembowska

      8.Rozalia Dembowska

      9.Kamil Pilichiewicz

      10.Bartosz Rutkowski

      11.Amelia Sztukowska

      r.ur.:2018

      12.Nikola Dąbrowska

      13.Malwina Grzegorczyk

      14.Antonina Ostrowska

      15.Filip Rafałowski

      16.Szymon Sadowski

      17.Maria Suchocka

      18.Amelia Sygit

      19.Kamila Zaworska

       

       

     • Wyróżnienie w konkursie plastycznym

      26.03.2021

      Miło nam poinformować, że uczeń kl. IV Maciej Roszko, zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym "Ptasia zima nad Biebrzą" w kategorii klas IV - VI. Konkurs został zorganizowany przez Biebrzański Park Narodowy, skierowany do szkół z regionu doliny Biebrzy. Uczestniczyło w nim 406 uczniów w różnych kategoriach wiekowych. Konkurencja zatem była silna.

      Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

      09.02.2021

      9.02.2021 - Dzień Bezpiecznego Internetu.

      Użytkowniakmi Internetu jest już prawie połowa świata, z internetu korzysta prawie z nas, nieraz nawet małe dzieci.

      Pamiętajmy  jednak o zasadach cyfrowego bezpieczeństwa:

      -dbajmy o nasze oprogramowanie - niech będzie zaktualizowane, systematycznie skanujemy komputer i telefon programem antywirusowym,

      -korzystajmy z bezpiecznych haseł, nie logujmy się na ważne strony (np.: banku przy pomocy publicznych sieci czy u kogoś), pamiętaj, że powazne strony (np banku) są zabezpieczone - znak zabezpieczenia to kłódka obok wpisanego adresu w przeglądarce internetowej,

      - dbajmy o swoją prywatność- nie udostępniajmy swoich danych, w tym zdjęć, nie wiadomo kto i do czego je wykorzysta, 

      - bez Twego pozwolenia (lub opiekunów prawnych) nie można rozpowszechniać Twoich zdjęć,

      - kupujmy w sposób odpowiedzialny, jednak gdy nas ktoś oszuka nie wahajmy się interweniować - oszustwa internetowe są ścigane od wartości 1 zł!

      -nie hejtujmy, a gdy ktoś nas hejtuje zgłaszajcie to do rodziców lub nauczycieli, policji.

     • Dzień Babci i Dziadka

      23.01.2021

      iChoć nie możemy urządzić tradycyjnej uroczystości z okazji Święta Babć i Dziadków to jednak przygotowaliśmy naszym kochanym prezenty. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i uśmiechu życzy klasa pierwsza,  druga i trzecia!

     • Plan lekcji od 18.01.2021

      15.01.2021

      Legenda:

      Op- oddział przedszkolny (zerówka)

      Kprzy – koło przyrodnicze

      Ew – edukacja wczesnoszkolna

      Ei – edukacja informatyczna

      zk-k - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

      ja - język angielski

      pu- przyrodnicze unijne w przedszkolu

      MF- mindfullness

      nt-zajęcia naukowo-techniczne unijne

      zmu- zajęcia matematyczne unijne

      iu- zajęcia informatyczne unijne

      jp- język polski

      b- biologia

      c - chemia

      dz - doradztwo zawodowe

      jau - język angielski unijny

      g - geografia

      f - fizyka

      kp - koło polonistyczne

      h - historia

      jn - język niemiecki

      zkr- zajęcia kreatywności unijne

      prz- przedsiębiorczość - zajęcia unijne

      zzw- zajęcia z wychowawcą

     • Dyżury pracowników PPP w Mońkach

      05.01.2021

      Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach informuje, że w okresie ferii zimowych placówka czynna jest w godzinach 8.00 - 17.00.

       

      Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem i chcesz o coś zapytać lub podzielić się z nami swoim kłopotem – zadzwoń (85 7162544). Zachęcamy również rodziców do korzystania z konsultacji i porad na terenie poradni.

       

      Dyżury specjalistów prowadzone będą codziennie, zapraszamy do kontaktu dzieci i młodzież doświadczających trudności wynikających z ograniczeń związanych z pandemią.

      Informacja o dyżurach specjalistów jest też dostępna na naszej stronie http://www.pzppp.monki.pl/ i facebooku.

       

      Ewa Bartnik

       

      Dyżury specjalistów:

       

      Poniedziałek (04.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 16:00 - 17:00

      pedagog: godz. 16:00 - 17:00

      logopeda: godz. 15:00 - 16:00

       

      Wtorek (05.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 11:00 - 12:00

      pedagog: godz. 14:00 - 15:00

      logopeda: godz. 8:30 - 9:30

       

      Czwartek (07.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 15:00 - 16:00

      pedagog: godz. 8:00 - 9:00

       

      Piątek (08.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 8:00 - 9:00

      pedagog: godz. 9:00 - 10:00, 13:00 - 14:00

       

      Poniedziałek (11.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 16:00 - 17:00

      pedagog: godz. 16:00 - 17:00

      logopeda: godz. 15:00 - 16:00

       

      Wtorek (12.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 15:00 - 16:00

      pedagog: godz. 11:00 - 12:00

      logopeda: godz. 8:30 - 9:30

       

      Środa (13.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 11:00 - 12:00

      pedagog: godz. 10:00 - 11:00

       

      Czwartek (14.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 11:00 - 12:00

      pedagog: godz. 15:00 - 16:00

       

      Piątek (15.01.2021 r.)

      psycholog: godz. 8:00 - 9:00

      pedagog: godz. 9:00 - 10:00

       

       

     • Wesołych Świąt!

      22.12.2020

      Szanowni Państwo,

      Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, miłości i radości w każdym dniu. 
      A w nadchodzącym Nowym Roku optymizmu, satysfakcji i spokoju.
       

                                                         Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym

     • Dotacje dla dzieci rolników na zakup komputera

      13.12.2020

      Do 30 grudnia 2020 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

      Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

      Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

      --w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

      ---w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

      ---w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

      ---w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

      ---która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

       

      Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.Szczegóły:https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html?fbclid=IwAR3WDNVFUesDeYSdQYVFsJvNCR5fn75IlnTmEAdGM1EZXcMjXkyDLxiK-Y8

      Zachęcamy do korzystania z ww. możliwości

     • Konkurs fotograficzny Wirtualna szkoła jest bezpieczna i wesoła

      26.11.2020

      Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas VI -VII szkół podstawowych powiatu monieckiego.

      Ma on na celu autorskie zaprezentowanie tematu zdalnego nauczania w czasie pandemii w kontekście bezpiecznego użytkowania Internetu, szeroko rozumianych social mediów i promowanie pozytywnych wzorców oraz autorytetów. Jego celem jest również przypomnienie zasad netykiety oraz skutków niewłaściwych zachowań w wirtualnym świecie.

      Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 13 X 18 cm lub 20 X 25cm, które będzie przedstawiało sposób widzenia nauczania zdalnego w ramach określonych tematem konkursu.

      Prace powinny być wykonane w pełni samodzielnie przez uczestnika konkursu, którym jest uczeń lub uczennica szkoły podstawowej powiatu monieckiego.

      Praca zgłoszona do konkursu zostanie oceniona przez komisję konkursową pod względem zgodności przesłanego zdjęcia z tematyką konkursu, kreatywności i oryginalności.

      Zdjęcie należy wydrukować na zwykłym papierze lub dowolnym papierze fotograficznym i dołączyć do niego wypełnione oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1). W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów prace nie będą zakwalifikowane do konkursu.

      Prace należy dostarczyć do 22 grudnia 2020 roku w formie przesyłki pocztowej na adres Wydział Prewencji KPP w Mońkach ul. Niepodległości 7, 19-100 Mońki bądź osobiście.

      Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 roku.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do fotografii na rzecz Organizatorów oraz na ich publikację na stronie Organizatorów.

      Przewidujemy jedną pracę zwycięską i jedno wyróżnienie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagięcia prac nadesłanych pocztą.

      Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją regulaminu.

     • Światowy Dzień Mycia Rąk

      23.11.2020

      12 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk, ustanowiony przez UNICEF.

      Z tej okazji  w naszej szkole uczniowie klas IV-VIII  obejrzeli wraz z wychowawcami prezentację , której celem było uświadomienie uczniom, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed wieloma chorobami. Podczas zajęć uczniowie również z wielkim zaangażowaniem wykonali plakaty zachęcające do mycia rąk.  

      Uczniowie kl.0-III obejrzeli wykonany przez nauczycieli eksperyment z wodą, mydłem i pieprzem, co się dzieje z rączkami, gdy myjemy je mydłem i wodą.

       

     • 11 listopada - PAMIĘTAMY!

      10.11.2020

      Autorzy prac:  Julia Poduch, Izabela Dębowska, Hanna Roszko, Kamil Komosa, Natalia Prolan, Kacper Szumski, Anna Dyszkiewicz.

       

      ,,Żeby Polska była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

       

      W historii Polski, tak się składa,

      Był kiedyś ponad wiek niewoli;

      Jedenastego listopada

      Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

      I wtedy myśl powstała taka,

      By przez szacunek dla przeszłości,

      Ten dzień na zawsze dla Polaka,

      pozostał Dniem Niepodległości.

       

      Zanim ci, synku, w literach

      Treść drukowaną obnażę,

      Będę jak księgi otwierała

      Wszystkie wojenne cmentarze.

      Wszystkie po polach mogiły,

      Nauczę czytać jak nuty,

      Abyś z nich czerpał swe siły

      Do dalszej w życiu marszruty.

      Pokażę ci rany skryte,

      Głębokie na twarzach blizny

      I z nich cię będę jak liter

      Uczyła imienia ojczyzny.

       

       

      Ojczyzna zwykłe słowo, A tyle znaczy (...)

      Ojczyzna – to jabłonie kwiatami obsypane

      I modne chabry w zbożu i jasny śpiew skowronka

      I srebnołuskie fale, odrzańskie i wiślane

      Skalista grań tatrzańska i mazowiecka łąka (...)

      Ojczyzna – to wsie, miasta, ulice i stadiony

      I wszystkie polskie huty. I wszystkie polskie szkoły

      To porty i okręty, i morza brzeg zielony –

      To zwykły dzień roboczy i święta dzień wesoły.

      Ojczyzna – to czas dawny, Ojczyzna – to czas bliski

      To miły dom rodzinny i matki oczy jasne

      Ojczyzna – to jest mowa znajoma od kołyski

      Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne.

      Mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

       

       

     • List Ministra Edukacji i Nauki

      06.11.2020

      Szanowni Państwo,

      od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

      Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja

       

      Z wyrazami szacunku

      Przemysław Czarnek

      Minister Edukacji i Nauki 

     • Przerwa na czytanie

      04.11.2020

                29 października 2020r nasza szkoła wzięła udział w  I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. ,,Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie''. Wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

                ,,Przerwa na czytanie” to pomysł na promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

      W akcji wzięły udział  klasy 0-III  oraz  Klub Przedszkolaka wraz z wychowawcami oraz nauczycielami. Uczniowie w skupieniu spędzali przerwy na słuchaniu czytanych przez nauczycieli  i uczniów ciekawych książek. W wydarzeniu brało udział: 20 uczniów z kl. I-III, 22 dzieci z kl.0 i Klubu Przedszkolaka oraz 5 nauczycieli

     • Ogłoszenie

      23.10.2020

      Szanowni Państwo, 

      od poniedziałku 26.10.2020 klasy 4-8 przechodzą na naukę zdalną, co oznacza, że musimy zmienić plan lekcji (w najbliższym czasie zostanie on podany na platformie librus i opublikowany na szkolnej stronie internetowej).

      Wychowawcy przeprowadzą diagnozę potrzeb dotyczącą sprzętu do tego rodzaju zajęć wśród uczniów, a w poniedziałek na zajęciach z wychowawcą przedstawią zasady pracy zdalnej oraz bezpieczeństwa w Internecie. Platformy wybrane do prowadzenia zajęć zdalnych to: G Suite oraz Librus.

      Uczniowie od początku roku szkolnego na zajęciach informatyki byli przygotowywani do pracy w tym systemie.

      Kluby przedszkolaka, oddział przedszkolny oraz klasy 1-3 uczą się stacjonarnie. Funkcjonują dowozy oraz dożywianie.

      Dla wszystkich zostają zawieszone do odwołania wyjazdy na basen.

      Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

      Alicja Witkowska

     • Sadzimy nasz las!

      23.10.2020

      21.10.2020 przeprowadziliśmy akcję sadzenia drzew na naszym boisku szkolnym. Dzięki pomocy Pana leśniczego Mariusza Wojtulewicza z Nadleśnictwa Knyszyn, który przekazał naszej szkole około 100 sadzonek świerka pospolitego, zrealizowaliśmy zalecenie Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczącego wykonania tzw. nasadzeń zastępczych. Serdecznie dziękujemy za okazane nam wsparcie. Cierpliwie będziemy obserwować jak rośnie nasz las.

     • Ślubowanie klasy I

      16.10.2020

       

      Dnia 12 października 2020r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie odbyło się Ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie z wychowawczynią przygotowali akademię. Wystąpili pokazując umiejętności matematyczne, językowe, recytatorskie, muzyczne. Głównymi gośćmi byli rodzice. Pani Dyrektor uroczyście pasowała wszystkich pierwszoklasistów. Na koniec uczniowie otrzymali dyplomy i upominki od rodziców, a w klasie urządzili dyskotekę.

     • Bezpieczna droga do szkoły

      05.10.2020

      Dnia 23 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z Policją pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły”. Najmłodsi uczniowie przypomnieli zasady jak bezpiecznie poruszać się po drodze. 

      Przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w przechodzeniu na przejściu dla pieszych. 

      Starszym uczniom  przypomniano o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  Wszyscy otrzymali elementy odblaskowe, by być widocznymi na drodze.

     • Harmonogram konsultacji nauczycielskich dla rodziców​​​​​​​

      25.09.2020

      Preferowaną formą kontaktu jest rozmowa telefoniczna w godzinach dyżuru. W sytuacji pilnego spotkania osobistego należy wcześniej umówić się z nauczycielem telefonicznie (857161504). Rodzice  umówieni na spotkanie z nauczycielem wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej.

       

      1. Bogusława Bochenko Środa 8.00-8.30

      2. Marta Gołkowska Poniedziałek 9.00-9.30

      3. Krystyna Huniewicz Poniedziałek 10.55-11.25

      4. Paulina Kasprzak Poniedziałek 12.50-13.20

      5. Monika Koronkiewicz-Roszko Piątek 8.00-8.30

      6. Teresa Mróz Środa 9.40-10.10

      7. Izabela Roszkowska Środa 10.45-11.15

      8. ks. Wojciech Stupak Środa 14.05-14.35

      9. Katarzyna Szorc Poniedziałek 11.00-11.30

      Dodatkowo, w sytuacjach pilnych, można kontaktować się ze szkolnym psychologiem pod nr telefonu 511 187 610 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00

      10. Katarzyna Świrydowicz Środa 7.30-8.00

      11. Iwona Trzeciak Czwartek 9.00-9.30

      12. Alicja Witkowska Piątek13.00-13.30

      13. Aleh Yurchyk Środa 11.50-12.20

      14. Bartosz Zwolski Wtorek 10.45-11.15

      15. Anna Żukowska Wtorek 10.00-10.30

     • Sprzątanie Świata 2020

      25.09.2020

      21 września uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem  „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”.  To lekcja poszanowania środowiska, której celem było ograniczenie ilości śmieci i ich efektywna segregacja. Wyposażeni w rękawice i worki zakupione przez Radę Rodziców, udaliśmy się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Czynny udział w akcji uświadamia o konieczności segregacji śmieci, by mogły być wtórnie wykorzystane. Pogoda i zapał do pracy w tym dniu dopisały.

       

     • 17.09 - Pamiętamy

      21.09.2020

      Tegoroczne obchody Dnia Sybiraka w naszej szkole miały inny niż dotychczas przebieg  ze względu na sytuację epidemiologiczną. Uczniowie odczytali biografię lokalnej Sybiraczki o tragicznych wydarzeniach sprzed lat. W oparciu o nią i wcześniejsze opowieści Sybiraków stworzyli prace plastyczne. Zostały one przekazane na ręce Pani Haliny Kisło - przewodniczącej Koła Sybiraków w Dolistowie, pozostałe wyeksponowano na gazetce szkolnej. W ten sposób oddaliśmy hołd ofiarom sowieckiej represji, zapewniając o swojej pamięci.

     • Zebranie ogólne rodziców

      19.09.2020

      Szanowni Rodzice,

      zebranie ogólne dla rodziców odbędzie się 25 września 2020r. o godz. 15.00 na sali gimnastycznej SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym. Serdecznie zapraszamy.

       

      PS. Prosimy o zachowanie zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego, tj. zachowania dystansu społeczego oraz zakrywania ust i nosa. 

     • Ogłoszenie

      16.09.2020

      W Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym w związku z zaistniałą sytuacją i ewentualnością nauki zdalnej jest możliwość korzystania z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni.

      Prosimy o Państwa zgodę na utworzenie kont dla Państwa dziecka i zarządzanie tymi kontami. Pakiet narzędzi firmy Google ułatwia pracę w szkole i jest używany przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie.

      Uczniowie Szkoły im. Sybiraków w Dolistowie Starym będą korzystać ze swoich kont do wykonywania zadań szkolnych, komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku. Użytkowanie konta jest bezpłatne. Dodatkowo informujemy, że po zakończeniu nauki w naszej placówce, konta Państwa dzieci zostaną usunięte.

      Jakie dane osobowe gromadzą Google?

      W ramach tworzenia konta ucznia Szkoła im. Sybiraków w Dolistowie Starym może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont.

      Ponadto Google gromadzą informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

      • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;

      • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;

      • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;

      • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;

      • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia
       i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

      Jak Google wykorzystuje te informacje? 

      Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

      Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych do kierowania reklam?

      Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych
      i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam.

      Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

      W Szkole im. Sybiraków w Dolistowie Starym zezwolono uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób tylko w ramach zarejestrowanych uczniów Szkoły.

      Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

      Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

      • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół
       i Uczelni.

      • Przy pomocy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.

      • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami
       i Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

      • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:

       • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

       • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;

       • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

       • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

       • Google udostępnia również informacje niezawierające dane osobowe – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

      Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

      Po wyrażeniu zgody na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem, którym jest dyrektor Szkoły im. Sybiraków w Dolistowie Starym mgr Alicja Witkowska. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka.

      Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni).

      Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

      Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe
      w celu świadczenia usług można znaleźć w
      Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół
      i Uczelni
      (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

      Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html). 

     • Zaczynamy 1 września!!!

      28.08.2020

      Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

      1. 8.00 Msza św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie Starym

      2. 9.00 - Spotkania uczniów z wychowawcami:

      • Klub Przedszkolaka spotyka się w swojej sali (wychowawca,  rodzice), wejście od sali gimnastycznej.

      • klasy 0-I spotykają się na sali gimnastycznej (wychowawca, uczniowie, rodzice), wejście od placu zabaw.

      W klasach II-VIII spotykają się tylko uczniowie i wychowawcy

      • Klasy II-III sala nr 2, wejście od ulicy.

      • Klasy IV-V sala nr 24 – matematyczna, wejście od podwórka 

      • Klasy VI-VII sala nr 22, wejście od podwórka.

      • Klasa VIII sala języków obcych, wejście od podwórka.

      Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa:

      - obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

      Informacje o dowozie uczniów zostaną zamieszczona na stronie szkoły w poniedziałek 31.08.2020

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020, odbiór świadectw

      25.06.2020

      W dn. 26.06.2020r. (piątek) od godziny 9.00 będą wydawane świadectwa uczniów klas I - VII.

      Wychowawcy poinformują osobiście rodziców o dokładnej godzinie i miejscu odbioru.

      Jeśli we wskazanym terminie nie będą mogli Państwo odebrać świadectwa, proszę telefonicznie umówić z sekratariatem szkoły na inny termin od 29.06.2020r.

      Świadectwa nie będą wydawane starszemu rodzeństwu uczniów, a wyłącznie rodzicom / prawnym opiekunom.

      8.00 msza w kościele pw. św. Wawrzyńca

      9.00 spotkanie na sali gimnastycznej ósmoklasistów z wychowawcą, dyrektorem i przedstawicielami rodziców;

      9.00 -11.00 wydawanie świadectw uczniów klas I - VII wg harmonogramu przekazanego przez wychowawców rodzicom;

      11.00-12.00 spotkania on-line uczniów z wychowawcami.

     • KONSULTACJE DLA KLAS IV- VIII od 1.06.2020 – 05.06.2020

      02.06.2020

      PONIEDZIAŁEK – dzień bez konsultacji ze względu na Dzień Dziecka

      WTOREK 02.06.2020I.ROSZKOWSKA:

      MATEMATYKA (SALA 24) godz. 8.30-13.45

      M. GOŁKOWSKA: J.POLSKI (SALA 23) godz. 8.30-12.15

      ŚRODA 03.06.2020

      T.MRÓZ: J.ANGIELSKI (W/Z A.GUDEL - TUR), GEOGRAFIA (SALA 24) godz. 10.50.-12.20

      B.ZWOLSKI: MUZYKA (SALA 24) godz. 12.20-13.50

      CZWARTEK 04.06.2020

      I. TRZECIAK: BIOLOGIA (SALA 24) godz. 10.15-11.45.

      M. KORONKIEWICZ- ROSZKO: INFORMATYKA (SALA 23) godz. 11.00-11.45

      K.ŚWIRYDOWICZ: J.NIEMIECKI (SALA 24) godz.12.20-13.05

      PIĄTEK 05.06.2020

      A.WITKOWSKA: HISTORIA (SALA 24) godz. 10.05-12.20

      B.BOCHENKO: PLASTYKA (SALA 24) godz. 12.20-13.50

      W WYŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH NAUCZYCIELE UDZIELAJĄ KONSULTACJI KONKRETNYM OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY TAKĄ POTRZEBĘ.

      Uczniowie, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z pomocy nauczycieli proszeni są o wcześniejszy kontakt z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą lub dyrektorem.

     • Dzień Dziecka 2020

      01.06.2020

      W dniu Waszego święta chcemy Wam podarować kawałeczek ziemi,
      byście mogli wyhodować,słodyczowe drzewko,
      pełne cukiereczków,tych małych i dużych i z dziurką w środeczku,
      by rosły też na nim lody w różnym smaku 

      i świeże truskawki w czekoladowym fraku,
      ale nie możemy dać Wam tego,
      lecz możemy Wam życzyć wszystkiego najlepszego!!!!!

      Dużo zdrowia, radości i uśmiechu, wielu sukcesów, spełnienia najskrytszych marzeń 
      naszym Milusińskim
      w Dniu Dziecka życzy
      Rada Pedagogiczna i pracownicy Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.

       

     • KANGUR 2020

      21.05.2020

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Konkurs odbędzie się od 2.06.-.05.06.2020

      Informacje w załączniku.

     • Stopniowe przywracanie pracy szkoły od 18.05.2020

      18.05.2020

      Od dnia 18 maja 2020 r. za zgodą rodziców prowadzone będą bezpośrednio z dziećmi lub młodzieżą posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia rewalidacyjne.

      Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem zasad sanitarnych.

      Od dnia 25 maja 2020r.przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III.

      Od 25.05.2020 do 07.06.2020r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do szkoły.

      Zajęcia będą się odbywały w godz. 8.00-12.00. Dzieci należy przyprowadzać do szkoły w godz. 7.30-8.10.

      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników szkoły oraz innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2m. Rodzice przekazują dziecko pod opiekę pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych, gdzie zostanie dokonany kontrolny pomiar temperatury ciała dziecka.

      Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoby przyprowadzające / odbierające uczniów muszą być zdrowe.

      Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, dystans społeczny.

      Od dnia 25 maja 2020r.zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów kl. VIII ze wszystkich przedmiotów oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Odbywać się będą w godz. 12.00-14.00 z zachowaniem zasad sanitarnych. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie podany w następnym ogłoszeniu pod koniec tygodnia.

      Od 1 czerwca 2020r. będą organizowane konsultacje dla wszystkich uczniów.

      JEŻELI W DOMU PRZEBYWA OSOBA NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI, NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ UCZNIA DO SZKOŁY.

      Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości opieki nad dzieckiem przez placówkę, ze względów organizacyjnych proszeni są o telefoniczny lub mailowy kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły przynajmniej dzień wcześniej.

      Wykaz telefonów:

      SP w Dolistowie: 857161504, 798964758

      spdolistowo@poczta.onet.pl

     • INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SP IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM

      07.05.2020

      Na podstawie:

      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r.

      zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

       

      od dnia 6 maja 2020 r.

      w oddziale przedszkolnym oraz w innych formach wychowania przedszkolnego

      SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym prowadzone będą zajęcia opiekuńcze

       

      Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju, ograniczona zostaje liczba dzieci w poszczególnych Klubach Przedszkolaka w następujący sposób:

      KP w Dolistowie – 12 dzieci

      KP w Jaświłach – 12 dzieci

      KP w Mikicinie – 10 dzieci

       

      W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu ze względu na wykonywaną pracę zawodową.

       

      Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, których domownik nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola lub odbierający je powinni być zdrowi, bezwzględnie zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych rodziców i dzieci, zakrywać usta i nos, zakładać rękawiczki ochronne, dezynfekować dłonie przy wejściu do budynku, mogą przebywać wyłącznie tzw. przestrzeni wspólnej podmiotu (zakaz wchodzenia do sal i na stołówkę).

       

      Rodzice bezwzględnie powinni zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z 4 maja 2020r. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf i wykonywać zalecenia personelu klubu przedszkolaka lub szkoły dotyczące zapewnienia  bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom.

       

      Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości opieki nad dzieckiem przez placówkę, powinni powiadomić telefonicznie lub mailowo przynajmniej dzień wcześniej wychowawcę danego klubu przedszkolaka lub dyrektora szkoły.

      Wykaz telefonów:

      SP w Dolistowie: 857161504, 798964758

      KP w Jaświłach: 857278027

      KP w Mikicinie: 857168207

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

       

     • INFORMACJA

      30.04.2020

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym informuje:

      1. Kształcenia zdalne w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku.

      2. Egzamin ósmoklasisty planowany jest w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020. Dla pozostałych uczniów sa to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     • Informacja o przełożeniu egzaminów

      16.04.2020

      Informuję, iż w dniach 15.04 - 24.04. 2020 r. kontynuujemy zdalne nauczanie.

      W dniach 21.04 - 23.04.2020 roku nie odbędzie się planowany wcześniej egzamin ósmoklasisty. Opierając się na aktualnych przepisach ma on mieć miejsce w terminie późniejszym, informacja pojawi się minimum 21 dni przed egzaminem.

      W związku z tym dni 21-23.04.2020 są dniami nauki zdalnej. 

      Życzę Wam owocnej pracy. Dbajcie o zdrowie. 

     • Informacja o nauczaniu zdalnym w okresie 26.03.-10.04.2020

      25.03.2020

      Szanowni Państwo,

      pragnę poinformować, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres kwarantanny został przedłużony do 10 kwietnia 2020r. Od 25.03.2020 obowiązuje nas tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizacja pracy uczniów uwzględnia równomierne obciążenie ich w poszczególne dni tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu zgodnie z rozkładem zajęć obowiązującym dotychczas, łączenie pracy z użyciem TIK oraz bez ich użycia, a także ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
          Uczniowie będą otrzymywali materiały do zajęć z następujących źródeł:
      a) podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne wypożyczone przez uczniów na rok szkolny 2019/2020
      b) materiały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej- epodręczniki (hasła i loginy dostępu do platformy zostaną przesłane uczniom przez nauczycieli)
      c) materiały zamieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych
      d) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii
      e) inne niż wymienione w lit. a-d wskazane przez nauczyciela 
          Uczeń zobowiązany jest do odesłania wykonanych zadań nauczycielowi w określonym przez niego terminie. 
      Zadania do zrealizowania będą przesyłane w godzinach od 8.00 do 12.00 dla klas I-III oraz od 8.00 do 14.00 dlaklas IV – VIII. 
          Od 25.03.2020 nauczyciel będzie miał prawo wystawić za wykonaną pracę ocenę.  W okresie nauki zdalnej oceniane będą:
      1) karty pracy
      2) projekty edukacyjne
      3) prezentacje multimedialne
      4) prace pisemne
      5) aktywność online
      6) fotografie
      7) filmy
      8) lub inne zaproponowane przez nauczyciela lub uzgodnione wspólnie z uczniami.
          W czasie nauczania zdalnego nauczyciel przechowuje fotografie kart pracy, zadań i inne pliki dokomentujące wykonane przez ucznia zadania, przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz innych komunikatorów w  postaci wydruków bądź w formie elektornicznej.
      Na czas pracy zdalnej nauczyciele odstępują od przeprowadzania kartkówek i sprawdzianów prac klasowych, głośnego czytania, recytacji, wykonywania ćwiczeń gimnastycznych z przyrządami 
          Wszyscy nauczyciele zapewniają konsultacje dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź poczty elektronicznej. 
          Zmieniają się również kryteria oceniania zachowania. Oceniane będzie: 
      -systematyczna i terminowa praca zdalna, 
      -etyczne i odpowiedzialne korzystanie z TIK. 
          Na czas pracy zdalnej wprowadzone zostały także nowe kategorie frekwencji: ZO (edukacja zdalna obecny) oraz ZN (edukacja zdana nieobecny), która będzie sprawdzana na podstawie statystyki logowań rodzica lub ucznia i oceniana na podstawie odebrania wiadomości i odesłania danej pracy.
          W razie pojawiających się trudności pomocą służyć będzie również szkolny psycholog, Pani Katarzyna Szorc, z którą można kontaktować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w poniedziałki w godz. 11.00 – 15.00.
          
                                      
      Z poważaniem,

      Alicja Witkowska
      dyrektor SP im. Sybiraków
      w Dolistowie Starym 

      +48 798964758
      spdolistowo@poczta.onet.pl 

     • OGŁOSZENIE

      19.03.2020

      W trosce o zdrowie pracowników administracji i obsługi  oraz interesantów SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym, w związku z sytuacją epidemiczną od dnia 20 marca 2020r. do odwołania, wprowadzone są zmiany w prowadzeniu działalności polegające na OGRANICZENIU DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie szkoły. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej spdolistowo@poczta.onet.pl, dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod nr 798 964 758.

      POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
      W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem preferowaną formą postępowania rekrutacyjnego jest rekrutacja elektroniczna (formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony www.spdolistowo.edupage.org uzupełnienie i odesłanie niezbędnej dokumentacji w formie skanu lub fotografii na adres mailowy szkoły spdolistowo@poczta.onet.pl). Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w wersji papierowej.
      Możliwe jest także dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej – uzupełnione dokumenty należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

     • UWAGA!!! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

      11.03.2020

      Szanowni Państwo,

      na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski, w dniach 12-25.03.2020 zostają zawieszone zajęcia w SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym.

      We czwartek 12.03.2020 szkoła i Kluby Przedszkolaka będą prowadzić działania opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

      Piątek 13.03.2020 jest dodatkowym dniem wolnym dla uczniów klas 0 – VIII. Dla dzieci z Klubów Przedszkolaka będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy placówek.

      Od poniedziałku 16.03.2020 do 25.03.2020 w szkole i Klubach Przedszkolaka nie będzie żadnych zajęć. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły.

       

      Z poważaniem,

       

      Alicja Witkowska

      dyrektor SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym

       

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

     • Spotkanie z pracownikiem PSSE

      05.03.2020

      Dnia 02.03.2020 r. miało miejsce spotkanie uczniów klas IV - VIII z pracownikiem PSSE w Mońkach dotyczące zdrowego stylu życia. Na wstępie przeprowadzona została rozmowa nt. przestrzegania podstawowych zasad higieny, profilaktyki związanej z koronawirusem. Wywiązała się dyskusja o zachowaniach prozdrowotnych. Uczniowie w części warsztatowej rozwiązywali krzyżówkę oraz tworzyli "mój plan zdrowego stylu życia". Zajęcia to jedno z działań związanych z realizacją projektu "Trzymaj formę".

     • VIII Dyktando o Pióro Wójta Gminy Jaświły

      27.02.2020

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii VIII Dyktando o Pióro Wójta Gminy Jaświły.

      25 lutego 2020r. w naszej szkole odbyło się VIII Dyktando dla dorosłych „O PIÓRO WÓJTA GMINY JAŚWIŁY”. Wieczornicę rozpoczęła Pani Dyrektor witając wszystkich zacnych gości, a przede wszystkim honorowego patrona Wójta Gminy Jaświły Jana Jokę. Do pisania dyktanda zgłosiło się 22 uczestników, za co serdecznie dziękujemy. Tekst był trudny, jednak zawodnicy poradzili sobie doskonale. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Komisja wyłoniła trójkę zwycięzców.

      Laureaci:

      I miejsce – Pan Franciszek Wojtach

      II miejsce – Pani Jadwiga Bujnowska

      III miejsce – Pani Barbara Jaroszewicz

      W celu umilenia gościom czasu, kiedy komisja sprawdzała prace, młodzież przygotowała akademię z okazji Dnia Języka Ojczystego. Uczniowie zostali wsparci przez specjalnych gości, którzy zaśpiewali przepiękne pieśni tematyczne. Za ten wspaniały koncert składamy serdeczne podziękowania zespołowi „Biebrzanie”, chórowi „Bell Canto” oraz księdzu Bogdanowi Twarowskiemu.

     • Dzień Babci i Dziadka w Mocieszach

      17.02.2020

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Babci i Dziadka w Mocieszach.

       Dnia 12 lutego 2020r. uczniowie pod kierunkiem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie odwiedzili Dom Kombatanta w Mocieszach. Chcąc umilić  pobyt w tym miejscu przygotowali  krótką, humorystyczną część artystyczną z okazji Dnia Babci i Dziadka, który niedawno obchodziliśmy. Występy uczniów nagrodzono gromkimi brawami. Uczniowie złożyli życzenia i wręczyli pensjonariuszom własnoręcznie zrobione  kwiaty. W nagrodę uczestniczyli w słodkim poczęstunku.

     • Ułamki w kuchni

      09.02.2020

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ułamki w kuchni.

      Matematyka to bardzo praktyczny przedmiot. Przekonali się o tym uczniowie klasy piątej, którzy na matematyce w dziale ułamków piekli pizzę. Niestety nie zostało ani okruszynki, tak pyszna wyszła. A ułamki wleciały do głowy piątoklasistów wraz z pizzowym ciastem i oczywiście pozostaną tam na zawsze:) 

     • VIII Dyktando dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”

      17.01.2020

      25 LUTEGO 2020 (wtorek) 

       

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE

      o godzinie 18.00

       ODBĘDZIE SIĘ WIECZORNICA Z OKAZJI

                           MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

      W PROGRAMIE:

      - VIII Dyktando dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”

      - część artystyczna

      - poczęstunek

      - wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom 

       

      Zainteresowanych udziałem w Dyktandzie prosimy o zgłoszenia:

      - telefoniczne pod nr tel. 857161504;

      - mailowe na adres spdolistowo@op.pl;

      - lub osobiście w SP im. Sybiraków w Dolistowie w godz. 7.30 – 16.00 do 21.02.2020r.

       

      Regulamin VIII Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”

      pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jaświły

       

      1. Organizatorzy:

      Organizatorem Dyktanda jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym.

       

      2. Zasady uczestnictwa:

      1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

      2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin, oraz laureaci wcześniejszych edycji konkursu (osoby, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

      3. Stopień trudności Dyktanda jest jednakowy dla wszystkich piszących.

      4. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa:

      a) telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 85 716 15 04 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1600;

      b) mailowo, pisząc na adres spdolistowo@op.pl w temacie: VIII Dyktando dla Dorosłych, w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz dane do kontaktu (np. nr telefonu);

      c) osobiście w SP im. Sybiraków w Dolistowie.

      4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 lutego 2020 r. o godz. 1500.

      5. Klauzula informacyjna oraz zgody uczestników konkursu stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

      6. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.

      7. Zgłoszenie udziału w Dyktandzie stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego treści.

       

      3. Jury:

      Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

       

      4. Przebieg dyktanda:

      1. VIII Dyktando dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły” odbędzie się 25 lutego 2020 r., w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, podczas wieczornicy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego o godzinie 18.00.
      2. Prace konkursowe zostaną zakodowane zgodnie z ustaleniami Organizatora. Po ich sprawdzeniu odkodowane zostaną 3 najlepsze prace w celu ustalenia zwycięzców.
      3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami najlepszych prac w celu wyłonienia zwycięzców.
      4. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu lub znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
      5. Oceniana jest również interpunkcja (3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).
      6. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami.
      7. Podczas pisania Dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników itp.

       

      Załącznik nr 1

       

      Klauzula informacyjna dla uczestników VIII Dyktanda dla Dorosłych

      O Pióro Wójta Gminy Jaświły” przeprowadzonego w dniu 25.02.2020 r.

       

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły.

      2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres: iodo@gryfon.com.pl tel. 575 435 897;

      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celach realizacji konkursu, a także publikowane na stronie internetowej szkoły https://spdolistowo.edupage.org/ oraz w lokalnych mediach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage Administratora na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw;

      4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, użytkownicy strony internetowej szkoły i lokalnych mediów. Odbiorcą będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

      5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

      6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

      b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

      c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

      d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

      e) wycofania zgody w dowolnym momencie.

      7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie.

      9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      10. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

       

      Załącznik nr 2

       

      Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Dolistowie Starym z siedzibą Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły w celach organizacji i przeprowadzenia VIII Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły”.

      Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

      Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celui sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danychi prawie ich poprawiania

       

      ……………………………………… ………………………………………………….

      (miejscowość, data) (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

       

       

      Zgoda uczestnika konkursu na publikację wizerunku

      Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Dolistowie Starym (Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły) mojego wizerunku utrwalonego podczas VIII Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Jaświły” w dniu 25.02.2020 r., którego byłam/em uczestnikiem, na stronie internetowej szkoły https://spdolistowo.edupage.org/ oraz profilu społecznościowym szkoły na Facebooku w celach informacyjnych i promocyjnych.

      Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

       

      …………………………………………… …………………………………………………….

      (miejscowość, data) (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

       

       

       

     • Junior Rangers

      30.01.2020

      14 stycznia 2020 w naszej szkole gościliśmy wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Goniądzu i pani. Ewę Wiatr (st. specjalista ds. edukacji w Biebrzańskim Parku Narodowym), którzy przedstawili nam założenia Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Junior Rangers”,  opartego  na wolontariacie młodych ludzi na rzecz przyrody. Obecnie realizowany jest w 19 krajach europejskich. Wolontariuszki zaprezentowały filmy z różnych akcji, które realizują w ramach tego projektu. Zachęcały do współpracy  rówieśników  z podobnymi pasjami.

     • Spotkanie z dziennikarką Ulą Szubzdą

      10.12.2019

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z dziennikarką Ulą Szubzdą .

      10.12.2019 odwiedziła szkołę dziennikarka pochodząca z naszych terenów redaktor Urszula Szubzda. Pracuje ona w białoruskiej gazecie Niwa i radiu Racja. Opowiedziała o zawodzie dziennikarza, pracy w redakcji, byciu młodym dziennikarzem. Uczniowie dowiedzieli się, czym różni się gazeta lokalna od ogólnopolskiej oraz jakie są zasady etyki dziennikarskiej. Młodsi zaprojektowali nazwę i logo swoich gazet. Okazało się również, że języki obce są bardzo przydatne w życiu i zwiększają możliwości pracy, podróży, poznawania innych. Dziękujemy za spotkanie!

     • 12. 11. 2019r. Święto szkoły, 101 rocznica Odzyskania  Niepodległości, Ślubowanie I klas

      19.11.2019

        12. 11. 2019r. Święto szkoły, 101 rocznica Odzyskania  Niepodległości, Ślubowanie I klas - te uroczystości miały miejsce jednego dnia w naszej szkole.   

      W tym dniu  na akademii gościliśmy Sybiraków i rodziców.  Społeczność szkolna uczciła to święto poprzez piękne występy- recytację wierszy,  śpiew pieśni patriotycznych, tańczenie kujawiaka przez najmłodszych.  K

      lasa pierwsza ślubowała  na sztandar szkoły, pani Dyrektor pasowała na ucznia pierwszoklasistów. Było dużo ciepłych słów  i upominki ze strony uczniów klasy II i rodziców. Przewodnicząca  Związku Sybiraków wręczyła odznaczenia –krzyże:  pani dyrektor Alicji Witkowskiej, pani  Marii Sienkiewicz,  pani Renacie Poduch, panu Krzysztofowi Szczepura.  

      Atrakcją uroczystości był fotograf, który uwiecznił wszystkie chwile tego dnia.

      Za uroczystość były odpowiedzialne panie: B.Bochenko, K. Huniewicz i I.Roszkowska.

     • Zbiórka zuchowa 18.11.2019

      18.11.2019

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zbiórka zuchowa 18.11.2019.

      W poniedziałek w godzinach 17-18.30 odbyła się pierwsza wyłącznie zuchowa zbiórka. Do tej pory zuchy spotykały się na zbiórkach z harcerzami, jednak od teraz będą specjalne zbiórki dedykowane zuchom, inne zaś harcerzom.

      Zuchy i harcerze będą się również spotykali na zbiórkach drużyny.

      Zbiórkę dla 13 zuchów poprowadzili harcerze naszej drużyny: druhna Alicja Ala Chilmon, druhna Hania R., druhna Kasia Katarzyna Orłowska, druh Dawid K.

      Na dzisiejszej zbiórce zuchy podzieliły się na szóstki oraz nadały sobie nazwy i stworzyły logo swojej szóstki.

      Ponadto poznały elementy munduru zuchowego, wysłuchały opowieści druhny Hani jak to ona była zuchem i zdobywała sprawności. Poza tym poznały nowy pląs Disco. Bawiły się wesoło w zabawę ruchową pod nazwą Wąż.

      Zuchy narysowały znaczek zucha i usłyszały co on oznacza. Podczas świeczkowiska zuchenki Basia i Weronika otrzymały chusty naszej drużyny. Pożegnaliśmy się w kręgu iskierką przyjaźni.

      Pięknie dziękujemy naszym harcerzom za poprowadzenie zbiórki:)

     • Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia  2019

      18.11.2019

      Nasza szkoła wzięła udział w jedenastej edycji kampanii Fundacji Dobre Życie ,,Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia’’  2019

      Harmonogram przeprowadzonych  działań:

      KLASY IV- VIII przygotowały na godz. z wychowawcą  następujące zadania:

      Kl. IV-V

      -Korzyści wynikające ze spożywania chleba żytniego- jego wartości odżywczej-w formie plakatu.

      -kl.VI- VII

      -Wskazali wskazówki na plakacie- Jak odróżnić chleb razowy od fałszowanego?

      -Kl. VIII

      -Historia powstawania i gatunki chleba, szacunek do chleba.- prezentacja multimedialna

      Organizatorzy kampanii przygotowali:

      -Wystawę przyborów do pieczenia chleba  dawniej i dziś.

      Przedstawiciele rodziców z Klubu Przedszkolaka i kl. O-III upiekli chleby razowe na zakwasie, by każdy mógł spróbować po apelu.

      Apel podsumowujący kampanię odbył się dn. 25 X 2019r. a w nim  następujące atrakcje:

      1. Klasa. 0 zaprezentowała   inscenizację ,,Od ziarenka do bochenka’’.

      2. Przedstawiciele klas V- VIII przedstawiły wcześniej przygotowane prezentacje.

      3.Pani Dyrektor zaprezentowała za pomocą robota kuchennego pieczenie chleba współcześnie.

      4. Na koniec odbyła się degustacja chlebków na zakwasie upieczonych  przez rodziców klas młodszych.

         Organizatorzy kampanii w szkole : B. Bochenko i  I. Trzeciak serdecznie dziękują rodzicom, nauczycielom i uczniom zaangażowanym  w kampanię.

     • Pola nadziei

      31.10.2019

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pola nadziei

      Pola Nadziei to kampania, która w której nasza szkoła bierze udział, ma ona na celu promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu.

      W ramach działań projektowych promowana jest idea hospicyjna i organizowane zbiórki publiczne, a zgromadzone środki przekazywane są na opiekę paliatywną.

      Nasi uczniowie sadzą żonkile, by wiosną gdy te zakwitną je ściąć i sprzedać w ulicznych kwestach, a zebranymi środkami zasilić konto hospicjum.

     • Zbiórka harcerska 25.10.2019

      26.10.2019

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 3 zbiórka harcerska 25.10.

      25.10.2019 r. odbyła się kolejna (trzecia) zbiórka harcerska w tym roku szkolnym. Zbiórkę poprowadziła druhna Wiktoria Szachraj, drużynowa 77 Knyszyńskiej Drużyny Harcerskiej Orbis. Podczas zbiórki harcerze poznali symbolikę lilijki i krzyża harcerskiego. Szukali również sposobów dojścia do celu w zabawie z rzucaniem Pana Brokuła. Nie zabrakło elementów musztry. W dwóch grupach zuchy i harcerze zrobili "serca" naszej druhnie Izie, która miała urodziny i zaśpiewali "Harcerskie sto lat". Na koniec zawiązany został krąg braterstwa i harcerze pozdrowili się harcerskim czuwaj! 

      W zbiórce uczestniczyło 28 zuchów i harcerzy.

      Dziękujemy druhnie Wiktorii za poprowadzenie zbiórki. 

     • Wizyta w zakładzie kamieniarskim w Dolistowie Starym

      24.10.2019

      Preorientacja zawodowa

      Dnia 18 października uczniowie klas IV – VIII z wychowawcami udali się do pobliskiego zakładu kamieniarskiego „Trawert”, by zapoznać się ze specyfiką wykonywanej tam pracy.

      Właściciel, p. Marek Wojtkielewicz, opowiedział nam, jakie usługi wykonuje zakład. Poznaliśmy etapy powstawania nagrobków począwszy od półfabrykatu i rodzaje surowca. Podkreślił, że jest to ciężka praca fizyczna i zachęcał  uczniów do  zdobywania  wiedzy, aby w przyszłości mogli dokonywać racjonalnych decyzji dotyczących drogi kształcenia, a  później wykonywanego zawodu.

      Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów to jedno z zadań doradztwa zawodowego w szkole.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

      15.10.2019

      Dnia 11.10.2019r. w naszej  szkole  odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Alicja Witkowska i w krótkim przemówieniu powitała przybyłych gości oraz złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia i podziękowania za całoroczną pracę.  Następnie odbyła się część artystyczna w której nasi wspaniali uczniowie pokazali uroki życia szkolnego z perspektywy każdej jednostki składającej się na organizm szkolny, a więc uczniów, rodziców, pracowników obsługi i administracji, nauczycieli. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Jaświły, który  złożył najserdeczniejsze życzenia  . Wyróżnieni nauczyciele zostali nagrodzeni przez Pana Wójta, jak również przez Panią Dyrektor. Moc życzeń  przekazała również przewodnicząca Rady Rodziców. Następnie nasza młodzież złożyła na ręce nauczycieli i pracowników przepiękne kwiaty.

     • Druga zbiórka harcerska

      03.10.2019

      Dziękujemy 16 Goniądzkiej Drużynie Starszoharcerskiej "Orsi" za poprowadzenie zbiórki. 

      2.10.2019 odbyła się druga w tym roku szkolnym zbiórka harcersko-zuchowa. Fantastyczne spotkanie poprowadzili harcerze z Goniądza. Poznaliśmy ciekawy pląs (trudna do zapamiętania nazwa:ooo). I zabawę Zombi. W patrolach graliśmy w grę, w której szukaliśmy słów pod ukrytymi numerami.
       

      Na koniec odbył się kominek harcerski, gdzie przy świecach ustawionych w napis ZHP druh Mateusz opowiedział nam gawędę i zmobilizował do zastanowienia się nad rzeczami ważnymi: braterstwem, byciem razem, dobrem, dostrzeganiem pozytywów.

       

      Zbiórkę uświetnił również swoja obecnością druh ksiądz Kamil Norel.

       

      Zdjęcia chwilami rozmazane, bo dużo biegania było i trudno było uchwycić:)

       

      Dziękujemy drużynie starszoharcerskiej z Goniądza!!!!!

     • ,,Sprzątanie świata 2019”

      29.09.2019

      20 września 2019 uczniowie  naszej szkoły  kolejny raz czynnie uczestniczyli w akcji ekologicznej ,,Sprzątanie świata” pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy - zmieniamy”.

      Dzieci z młodszych klas  zebrały śmieci znajdujące się na  boisku i terenie wokół szkoły. Uczniowie starszych klas  uprzątnęli  tereny najbliższej okolicy. To proste działanie na rzecz poszanowania środowiska.

      Akcję wspiera Rada Rodziców. 

       

     • Spotkanie z policjantkami

      30.09.2019

      "Bezpieczna droga do szkoły"

      19.09.2019 odbyło się spotkanie z policjantkami pracującymi w Komendzie Powiatowej w Mońkach na temat "Bezpieczna droga do szkoły".

      Panie policjantki opowiedziały o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, o poruszaniu się rowerem, o noszeniu odblasków. Uwrażliwiały szczególnie na to, by być widocznym i przewidywalnym na drodze, by ustrzec się wypadku.

     • XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

      22.09.2019

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.

      W piątek 6 września 2019 w Białymstoku odbył się XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym. W ten sposób utrwalana jest pamięć o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Rosji, a później Związku Radzieckiego, na przestrzeni XVIII-XX w. Marsz jest żywym znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.

      Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Organizowane jest w Białymstoku od 19 lat. Zbiórka uczestników marszu była przy Pomniku Katyńskim o godz. 10.00 (ul. Podleśna). Później nastąpił przemarsz ulicami Świętojańską, Branickiego, Piastowską – do kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2. Marsz poprzedziła święta -liturgia w cerkwi katedralnej św. Mikołaja celebrowana przez arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba o godz. 7.30. Po zakończeniu marszu, o godz. 11.30, odbyła się msza święta w kościele pw. Ducha Świętego, celebrowana przez arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

      Po mszy, o godz. 12.30, odbyły się uroczystości przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, które zakończyły apel pamięci i salwa honorowa. W tym miejscu zostały złożone kwiatya i zapalone znicze.

      Co roku na Marsz przyjeżdżają goście nie tylko z Europy, ale i innych kontynentów. Organizatorami marszu są m.in. Związek Sybiraków, Muzeum Pamięci Sybiru, Urząd Miejski w Białymstoku oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

      Masowe wywózki w latach czterdziestych XX wieku, podczas których deportowano setki tysięcy ludzi, najmocniej dotknęły Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Dzięki takim wydarzeniom jak Marsz pamięć o tragedii Sybiraków będzie żyła i łączyła kolejne pokolenia.

     • Pierwsza zbiórka Próbnej Drużyny Harcerskiej w Dolistowie

      21.09.2019

      Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Ten punkt zrealizowali 20.09.2019 w godzinach 17.30-19.30 wędrownicy z 1 Szczepu Drużyn Monieckich przeprowadzając zbiórkę dla próbnej Drużyny Harcerskiej w Dolistowie. W zbiórce uczestniczyła prawie połowa uczniów naszej szkoły w wieku od lat 5 do 14. Zuchy i harcerze dolistowscy poznali elementy prawa harcerskiego, nieco musztry, przy czym fajnie się bawili.   

      Dziękujemy druhnie Magdzie, druhowi Piotrkowi i druhnie Oli za poprowadzenie zbiórki. 

     • Zapraszamy na zbiórkę!!!

      10.09.2019

      20 września 2019 o godzinie 17.30 w szkole odbędzie się pierwsza zbiórka drużyny harcerskiej w Dolistowie Starym. Zbiórkę poprowadzą harcerze monieccy. Potrwa do godziny 19.30. 

      Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od lat 6 do 15.

      Gwarantowane szalone emocje:)

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      03.09.2019

      Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020 życzymy wszystkim uczniom ciekawości, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

      Rodzicom życzymy, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech nasza szkoła będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym, pełnym współpracy.

      Nauczycielom życzymy wytrwałości, cierpliwości i wielu ciekawych pomysłów. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

     • Biwak ZHP "Azjatyckie naj".

      21.08.2019

      Czuwaj! 

      23.06.2019 zakończyliśmy biwak ZHP, który odbywał się w Grajewie od 21.06.2019. 27 uczniów naszej szkoły spędziło intensywnie i po harcersku czas. Tematem przewodnim zajęć było Azjatyckie naj.

      Zajęcia prowadzone były na trzech poziomach: zuchy (do końca III klasy), harcerze (klasy IV-VI) i harcerze starsi (VII-VIII) oraz w patrolach o egzotycznych nazwach azjatyckich państw.

      Nie zabrakło ogniska, śpiewania z gitarą, świeczkowiska. Uczniowie poznali wiele ciekawostek o Azji, jej kulturze, krajach i zwyczajach. Spali mało, ale może jeszcze odeśpią, wakacje w końcu dopiero się rozpoczęły!!! 

      Dziękujemy Hufcowi Biebrzańskiemu za zorganizowanie biwaku!!! Dziękujemy komendantce biwaku druhnie Emilii Kała i całej fantastycznej kadrze!