• „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” - dokumenty do projektu

   • 03.03.2021 12:17
   • Projekt „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Priorytet: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych oraz pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

    Cel główny projektu:

    Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i uniwersalnych przez min. 147 uczniów (74Dz, 73Ch) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach oraz ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, podniesienie kompetencji przez min. 21 nauczycieli (17K, 4M) z obu Szkół Podstawowych, a także doposażenie pracowni komputerowych i przedmiotowych, w okresie do końca XII 2022 r.

    Oferta projektu:

    1. Zajęcia kształtujące umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, w tym:
    1. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
    2. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
    1. Kształtowanie umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym:
    1. Warsztaty teatralne kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
    2. Warsztaty kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
    1. Podnoszenie kompetencji kluczowych – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
    1. Koło z języka angielskiego dla najmłodszych,
    2. Koło matematyczne kształtujące kompetencje kluczowe.
    1. Pomoc stypendialna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
    2. Wzbudzanie zainteresowań i wyobraźni uczniów, w tym:
    1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
    2. Wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym – poznawanie przyrody.
    1. Nauka metodą eksperymentu – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
    1. Doposażenie pracowni przyrodniczej oraz chemicznej,
    2. Zajęcia przyrodnicze – metodą eksperymentu,
    3. Zajęcia chemiczne metodą eksperymentu.
    1. Kompleksowy program nabywania kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej w Jaświłach, w tym:
    1. Doposażenie pracowni szkolnej,
    2. Innowacyjne szkolenia dla nauczycieli – narzędzia TIK w dydaktyce,
    3. Nowoczesne i innowacyjne zajęcia z kodowania i robotyki ukierunkowane na zawody przyszłości.
    1. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych – Szkoła Podstawowa W Jaświłach, w tym:
    1. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki,
    2. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego.
    1. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów z problemami w nauce – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
    1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
    1. Wsparcie specjalistyczne w Szkole Podstawowej w Jaświłach, w tym:
    1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
    1. Szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach, w tym:
    1. Szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach – Praca z uczniem zdolnym,
    2. Szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach – Praca z uczniem słabszym.
    1. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Koło przyrodnicze,
    2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
    3. Zajęcia matematyczne kształtujące kompetencje kluczowe.
    1. Wsparcie cyfrowe Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Zajęcia informatyczne z elementami robotyki i kodowania,
    2. Doposażenie pracowni komputerowej,
    3. Szkolenie dla nauczycieli: kodowanie i robotyka.
    1. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
    2. Terapia logopedyczna.
    1. Wsparcie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
    1. Szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Studia podyplomowe – socjoterapia,
    2. Szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym: integracja sensoryczna z elementami pracy z uczniem zdolnym oraz słabszym.

    Grupa docelowa:

    Grupę docelową Projektu stanowić będzie łącznie 163 (82 Dz, 81Ch) uczniów: 107 (54Dz, 53Ch) ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach i 56 (28Dz, 28Ch) ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym oraz 23 nauczycieli: ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach (11K, 3M) oraz ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym (8K,1M), którzy zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pracują lub uczą się na terenie województwa podlaskiego.

    Rekrutacja:

    Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli SP w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym – ma charakter zamknięty. Rekrutacja będzie prowadzona w III 2021.

    Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona z użyciem odpowiednich kanałów informacyjno-promocyjnych. Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go osobiście, faxem lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi w wyznaczonym terminie. 

     

    Termin naboru: do 12.03.2021 w przypadku uczniów do 07.09.2021 r. w przypadku nauczycieli. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

    E-mail projektu: projekty@proanima.pl

     

    Kryteria formalne:

    • uczeń SP w Jaświłach/Dolistowie Starym, weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,
    • nauczyciel: zatrudnienie w SP w Jaświłach/Dolistowie Starym, weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

    Kryteria premiujące:

    • uczniowie z niepełnosprawnościami/SPE: +10pkt, weryfikacja: dok. potwierdzający SPE/OzN,
    • uczniowie z rodzin objętych dyskryminacją wielokrotną: +9pkt, weryfikacja: oświadczenie rodzica/opiekuna.

    W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych:

    • średnia równa bądź niższa niż 3 z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym: +5pkt, weryfikacja: lista ocen podpisana przez dyrektora szkoły.

    W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych:

    • średnia powyżej 4 z danego przedmiotu (w poprzednim roku szkolnym) z którego będzie prowadzone wsparcie +5pkt,  weryfikacja: lista ocen potwierdzona przez dyrektora szkoły.

    W przypadku zbyt wielu uczniów do wzięcia udziału w zajęciach nie posiadających odrębnych kryteriów:

    • opinia wychowawcy – dotyczy m.in. zajęć z robotyki.

    W przypadku szkoleń cyfrowych dla nauczycieli:

    • nauczyciel przedmiotów matematycznych/informatycznych +5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

    W przypadku szkoleń dla nauczycieli dotyczących pracy z uczniem ze SPE/socjoterapii/integracji sensorycznej:

    • nauczyciel pracujący z uczniem SPE/OzN +5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

     

    Okres realizacji:

    Okres trwania projektu: 01.02.2021 r. - 31.12.2022 r.


    Efekty projektu:

    Nabycie przez 147 uczniów kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 21 nauczycieli po opuszczeniu programu.

    Lider projektu/Biuro projektu:

    Fundacja Pro Anima
    ul.
    Jagienki 4, 15-480 Białystok
    tel.
    85 667 12 82
    e-mail: proanima@wp.pl

    Partner projektu:

    Gmina Jaświły

    Jaświły 7, 19-124 Jaświły

    tel. 85 727 80 10

    e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

    Realizator projektu I:

    Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja

    w Jaświłach

    Jaświły 71, 19-124 Jaświły

    tel. 85 716 80 51

    e-mail: sekretariat@jaswily.pl

    Realizator projektu II:

    Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

    Dolistowo Stare 112

    19-124 Dolistowo Stare

    tel. 85 716 15 04

    e-mail: spdolistowo@poczta.onet.pl
     

    Wartość dofinansowania z UE: 699 883,11 zł

   • Wróć do listy artykułów