• Noc Bibliotek 2021

      18.10.2021

      Nowa galeria Noc Bibliotek 2021 została dodana do albumu fotograficznego

      Biblioteka szkolna w Dolistowie Starym im. Sybiraków w bieżącym roku przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która przebiegała pod hasłem ,, Czytanie wzmacnia”.

      Noc Bibliotek rozpoczęliśmy o godz. 19:00 od wykładu ,,Jak czytanie wpływa na nasze zdrowie",  połączyliśmy ją z programem profilaktycznym szkoły. 

      Następnie przeszliśmy do warsztatów  dla dzieci i ich rodziców, które podlegały na tworzeniu własnej książeczki ,,Leporello ‘’. Materiały z których były robione to: resztki tapety, materiały tekstylne, kolorowe papiery,błyszczące motylki, kwiatuszki. Twórcy musieli wykazać się starannością i kreatywnością.

      Równie ciekawym, wzbudzającym ogromne zainteresowaniem uczestników Nocy Bibliotek, była możliwość udziału w układaniu rymowanek na temat czytania książek- ,,Rymować każdy może".  Zadaniem każdego uczestnka było bezbłędnie wpisanie wierszyka do swojej książeczki.

      Zmęczeni, ale zadowoleni z dobrze wykonanej pracy  uczestnicy odpoczęli przy wspólnym stole z przekąskami, przygotowanymi przez rodziców.

      Dużym zainteresowaniem cieszyła się projekcja filmu  "Operacja Człowiek w czerni”. To kryminał familijny o parze młodych detektywów, ekranizacja popularnej serii książek dla dzieci„Biuro Detektywistyczne nr 2".

      W akcji Noc Bibliotek brało 45 uczniów, grupa rodziców, nauczycieli i aktyw biblioteczny. Uczestnicy rozstali się o godz.23:30 

      Było twórczo, radośnie, wzruszająco, ciepło, wzmacniająco.

      Noc Bibliotek naszym uczniom, rodzicom kojarzyć się będzie z dobrą zabawą i miłą atmosferą.

      Janina Zajko

     • Narodowe czytanie 2021

      07.09.2021

      W ramach polskiej akcji społecznej, mającej na celu propagowanie znajomości literatury narodowej, uczniowie klasy 8 odczytali podczas godziny wychowawczej fragment "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Jest to lektura jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Akcja wpisuje się w priorytety MEN na rok szkolny 2021/2022, edukację patriotyczną.  Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna i etyczna, krytykująca chciwość i obłudę. 

     • STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W R.SZK. 2021/2022

      18.08.2021

      OGŁOSZENIE

      stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

       

      Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaświły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

      Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2021 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły, Jaświły 7, pok. nr 3.

      Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

      Wnioski wydawane będą przez Centrum Usług Wspólnych Gminy  Jaświły od dnia 23.08.2021 r.

      Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto, na osobę nie może przekroczyć kwoty   528 zł.

      Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów, z miesiąca w którym wniosek został złożony.

      Załączniki do wniosku niezbędne do uzyskania stypendium szkolnego:

      1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2021r.
      2. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) - Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
      3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy osób bezrobotnych o wysokości pobieranego zasiłku lub jego braku
      4. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki
      5. Potwierdzenie kontynuacji nauki przez ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum w roku szkolnym 2021/2022 (pieczęć nagłówkowa szkoły) – na wniosku (do pobrania w CUW Gminy Jaświły)
      6. Potwierdzenie opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne KRUS za II lub III kwartał 2021r.
      7. Zaświadczenie o wysokości pobieranych zasiłków i świadczeń z GOPS w Jaświłach (druk do pobrania w CUW Gminy Jaświły)
      8. Zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego i energetycznego pobranych w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Jaświłach (druk do pobrania w CUW Gminy Jaświły)
      9. Pełnomocnictwo pełnoletniego ucznia dla rodzica lub opiekuna prawnego ubiegającego się o stypendium szkolne na danego ucznia (druk do pobrania w CUW Gminy Jaświły)
      10. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
      • na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie w wysokości składki zdrowotnej;
      • opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS.

      Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły tych dokumentów.

      Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie  od czerwca br. (podręczniki i ćwiczenia) do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny, uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

      Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

      -od września do grudnia 2021 r.

      - od stycznia do czerwca 2022 r.

      Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły, Jaświły 7, pok. nr 3.

     • ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      06.07.2021

      Szanowni Rodzice,

      w roku szkolnym 2021/2022 usługi kateringowe dla SP w Dolistowie oraz Klubów Przedszkolaka z terenu gminy Jaświły prowadzić będzie restauracja Pensjonat Poniatowski z Suchowoli. Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

      pełny obiad - 10,50 zł

      II danie - 9,50 zł

      zupa - 4 zł

      Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków  (usługa cateringowa) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie w roku szkolnym 2021/2022.

       

      Dolistowo Stare, dnia 06.07.2021 r.

      SP.III.272.1.2021

      ZAPYTANIE OFERTOWE 

      na usługę: 

      PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)

      DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      I.ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            

      Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

      Dolistowo Stare 112,19-124 Jaświły

      tel. 857161504, e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

       

      II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

      Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) ) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie:

      Dolistowo Stare 112,

      Jaświły 7,

      Mikicin I 20.

      Usługa cateringowa obejmuje:

       1. 1 Opracowanie i przesłanie dwutygodniowego jadłospisu uwzględniającego zalecenia dotyczące żywienia dzieci i młodzieży (min. 1 raz w tygodniu danie rybne) z wyszczególnieniem alergenów.

      1.2 Przygotowanie i dostawę gotowych obiadów dla dzieci i uczniów uczęszczających  do klubów przedszkolaka i szkoły podstawowej.

      1.3.Obiad obejmuje: dwa pełne dania.

       

      III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OCZEKIWANIA OD WYKONAWCY: 
      1. Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.

      2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
      3. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdu.

      4. Liczba posiłków uzależniona będzie od ilości zgłoszonych do korzystania z obiadów uczniów. 
      5. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio do szkoły i klubów przedszkolaka w dniach roboczych tj. dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, uwzględniając przerwy w pracy szkoły.

      6. Dostawy posiłków dla dzieci i uczniów odbywać się będą w okresie  od 02.09.2021r. do 24.06.2022r.

      7. Obiady powinny być dostarczane do placówki oświatowej w godzinach:

      Klub Przedszkolaka w Mikicinie (Mikicin I 20)                     godz. 10.30

      Klub Przedszkolaka w Jaświłach (Jaświły 7)                          godz. 10.45

      SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym                                godz. 11.00

      (Dolistowo Stare 112)

      8.W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.

      9. Przygotowany obiad obejmuje:

      a) zupa (250 ml): kaloryczność 200 kcal,

      b) drugie danie w tym: produkt węglowodanowy (200g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba (filet płat, bez ości),

      c) surówka, jarzyny gotowane, lub owoc 100 g. (asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny).

      10. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dań w torebkach. 
      11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania obiadów o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

      12. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy.

      13. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.

      14. Obiady mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 tj.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

      15. Obiady muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.

      16. Zapewnienie osób do wydawania obiadów należy do Zamawiającego.

      17. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784).

      18. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywną propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.

      19. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek obiadów do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

      20. W związku z nieprzewidzianym wzrostem lub spadkiem liczby dzieci korzystających z obiadów w trakcie trwania roku szkolnego, zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych obiadów, w stosunku do ilości określonych w umowie. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy oraz stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.

      21. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

      a)przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

      b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opinie, oświadczenia, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków,

      c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

      d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

       

      IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

      a) aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert),

      b) oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 26,

      c) dokumenty wymienione w pkt. 26 ppkt.b, w tym poświadczające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności.

       

      V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY:
      1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jaką podaje w swojej ofercie Wykonawca jest to cena wyrażona w wartości brutto PLN.

      2. Cenę dziennej stawki żywieniowej na 1 osobę oferent określa w oparciu o kalkulację własną, zgodnie z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku do niniejszego zapytania o cenę.

      3. Cena oferty dziennej stawki żywieniowej stanowi sumę cen/y (brutto) poszczególnych elementów obiadu dla jednego ucznia.

      4. Wykonawca zawrze w cenie brutto wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, dostarczenia obiadów bezpośrednio do szkoły (transport, załadunek, rozładunek).

      5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz oferty wykonawcy”.

      6. Ofertę Wykonawca składa w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej napisem: „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) ) dla dzieci i uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie.

       

      VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
      Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
      1.Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym: tel. 857161504 adres e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

      2.Pomoc administracyjna Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym: tel. 857161504 adres e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

       

      VII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

      Oferty należy składać w sekretariacie SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym (Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły) bądź mailowo na adres spdolistowo@poczta.onet.pl do 17.08.2021r. do godz. 15:30.

       

      VIII. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

      Dane dotyczące wykonawcy

      Nazwa: …………………………………………

      Siedziba/adres: …………………………………………………………………………

      Adres poczty elektronicznej: …………………………………………

      Strona internetowa: …………………………………………

      Numer telefonu: ……………………………………….

      Numer REGON: …………………………………………

      Numer NIP: …………………………………………

      Dane dotyczące zamawiającego

      Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

      Dolistowo Stare 112

      19-124 Jaświły

      Zobowiązania wykonawcy

      Nawiązując do zapytania ofertowego SP.III.272.1.2021 z dnia 02.09.2021r. na usługę przygotowania i dostarczania gotowych posiłków (catering) dla dzieci i młodzieży, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jaświły,

      oferujemy/ę wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym :

      1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów dla dzieci i uczniów uczęszczających do

      Klubów przedszkolaka i szkoły podstawowej, pełne obiady (dwa dania):

      Cena brutto za pełny obiad od 1 osoby za kwotę :

      – pełny obiad : …………………………………………zł/brutto

      (słownie złotych : ……………………………………………………………………………),

      1.2. w tym :

      – zupa :………………………………………………….zł/brutto

      (słownie złotych : ……………………………………………………………………………),

      – drugie danie :……………………………………………….zł/brutto

      (słownie złotych : ………………………………………………………………………….).

      RAZEM : CENA OFERTY BRUTTO (1.1 plus 1.2.) :

      ………………………… …………………………………………………..zł/brutto

      (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….)

      Dokumenty potwierdzające wymagania:

      Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam kserokopie dokumentów:

      1. ……………………………………………………………………….

      2. ……………………………………………………………………….

       

      IX. Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym,
      2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych  możliwy jest za pośrednictwem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
      4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.

      Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

      1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
      2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
      3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
      4. Posiada Pani/Pan:
       1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
       2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
       3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
      5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
      6. Nie przysługuje Pani/Panu:

      a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

      c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

       

     • POWRÓT DO SZKOŁY OD 4 MAJA

      29.04.2021

      Od wtorku 4 maja 2021r. uczniowie klas 1 -3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym oraz wznowiona zostaje realizacja programu „Umiem pływać” – wyjazdy na basen odbywać się będą według dotychczasowego harmonogramu.

      UWAGA! Praca szkoły prowadzona jest w podwyższonym reżimie sanitarnym według obowiązującej obecnie PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19  NA TERENIE SP IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM ORAZ KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA NA TERENIE GMINY JAŚWIŁY.

       

     • Kangur 2021

      28.04.2021

      Dnia 22 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki. „Kangur” w niezawodny sposób integruje młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania.

      Uczestnicy Kangura przez 75 minut zmagali się z zadaniami konkursowymi. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, które otrzymamy w miesiącu maju bieżącego roku.

      W naszej szkole udział w konkursie wzięło 18 uczniów w następujących kategoriach:

      - Maluch

      - Beniamin

      - Kadet.

      Każdy uczestnik Konkursu otrzymał upominek, układankę-breloczek.

       

     • Święto Ziemi

      27.04.2021

      Tegoroczne obchody Święta Ziemi odbyły się ph. „Przywróć naszą Ziemię”. Rozpoczęły je dzieci z kl. 0, ubrane na zielono, bowiem „zielony kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje”. Wspólnie z nauczycielem omówiły sposoby segregacji odpadów na podstawie plansz tematycznych i bajki ekologicznej. Powtórzyły zasady dbania o środowisko, wykonały prace plastyczne. Na zakończenie otrzymały imienne odznaki „Przyjaciel Ziemi”. Młodsze dzieci obejrzały film o tematyce ekologicznej i uczestniczyły w grach dydaktycznych.

      Starsi uczniowie obejrzeli film „W służbie”, opowiadający o pożarze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i zaangażowaniu wielu ludzi w jego ratowanie. Ósmoklasiści w przerwie podczas konsultacji przed egzaminem wykonywali ćwiczenia interaktywne dotyczące recyklingu. Pozostali uczniowie uczestniczyli w spotkaniu online z p. E. Wiatr – st. specjalista ds. edukacji w BPN. Angażowali się w rozpoznawanie ptaków i innych organizmów żyjących na terenie bagien biebrzańskich.

      Wszyscy dostrzegli konieczność dbania o najbliższe środowisko, by pozostawić Ziemię dla przyszłych pokoleń.