• Najmłodsi uczniowie naszej szkoły posprzątali swoją najbliższą okolicę. To nie tylko akcja ekologiczna, ale również lekcja integracji i współpracy, bo razem możemy więcej: "Sprzątanie świata łączy ludzi".
    • Nowa galeria Anna Zawadzka w finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom została dodana do albumu fotograficznegoDnia 3 czerwca uczennica kl. IV Anna Zawadzka brała udział w finale krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", który odbył się w Grzymisławicach, k. Wrześni - woj. wielkopolskie. W swojej kategorii wiekowej zajęła 10. miejsce.
    • Nowa galeria Wystawa zwierząt domowych została dodana do albumu fotograficznegoTeresa MrózO relacjach człowieka ze zwierzętami, hodowli i pielęgnacji opowiadali właściciele "milusińskich" podczas wystawy zwierząt domowych. Wystawa odbyła się w ramach projektu "Zdrowie dla wszystkich" realizowanego w naszej szkole.
    • ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
    • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie w roku szkolnym 2023/2024.


     SP.III.272.1.2023 Dolistowo Stare, dnia 11.07.2023r.


     ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)
     DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
     I.ZAMAWIAJĄCY:
     Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
     Dolistowo Stare 112,19-124 Jaświły
     tel. 857161504, e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

     II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
     Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) ) dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie:
     Dolistowo Stare 112,
     Jaświły 7,
     Mikicin I 20.
     Zamawiający planuje zamówienie średnio 60 posiłków dziennie, w r. szk. 2023/2024 około 12 320 posiłków, tj. 70 posiłków X 176 dni. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów.

     Usługa cateringowa obejmuje:
     1.1 Opracowanie i przekazanie do 5 września 2023r. i do 5 lutego 2024r. Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez przygotowywane posiłki odpowiednich wymagań dla danej grupy wiekowej, wynikających z aktualnych norm żywienia populacji polskiej.
     1.2 Opracowanie i bieżące przekazywanie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem dziesięciodniowego jadłospisu uwzględniającego zalecenia dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z wyszczególnieniem:
     - gramatury i kaloryczności przygotowywanych potraw,
     - składu sporządzanych potraw ze szczegółowym rozkładem składników odżywczych w posiłkach,
     - sposobów sporządzania potraw,
     - składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.
     1.3 Przygotowanie i dostawę gotowych obiadów dla dzieci i uczniów uczęszczających do klubów przedszkolaka i szkoły podstawowej.
     1.4.Obiad obejmuje: dwa pełne dania.

     III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OCZEKIWANIA OD WYKONAWCY:
     1. Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.
     2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
     3. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdu.
     4. Liczba posiłków uzależniona będzie od ilości zgłoszonych do korzystania z obiadów uczniów.
     5. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio do szkoły i klubów przedszkolaka w dniach roboczych tj. dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, uwzględniając przerwy w pracy szkoły.
     6. Dostawy posiłków dla dzieci i uczniów odbywać się będą w okresie od 05.09.2023r. do 20.06.2024r.
     7. Obiady powinny być dostarczane do placówki oświatowej w godzinach:
     Klub Przedszkolaka w Mikicinie (Mikicin I 20) godz. 10.30
     Klub Przedszkolaka w Jaświłach (Jaświły 7) godz. 10.45
     SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym godz. 11.00
     (Dolistowo Stare 112)
     8.W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.
     9. Przygotowany obiad obejmuje:
     a) zupa ok. 400ml, pieczywo – 50g
     b) drugie danie w tym: produkt węglowodanowy (150g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 100g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., ryba 100g. (filet, płat, bez ości) min. 1 raz w tygodniu, pierogi, naleśniki, krokiety itp. - 400 g
     c) surówka, jarzyny gotowane, lub owoc 150 g. (asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny).
     10. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dań w torebkach.
     11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania obiadów o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
     12. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy.
     13. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.
     14. Obiady mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022 r., poz. 2132, Dz.U. 2023, poz. 588 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
     15. Obiady muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
     16. Zapewnienie osób do wydawania obiadów należy do Zamawiającego.
     17. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877).
     18. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywną propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.
     19. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek obiadów do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
     20. W związku z nieprzewidzianym wzrostem lub spadkiem liczby dzieci korzystających z obiadów w trakcie trwania roku szkolnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych obiadów, w stosunku do ilości określonych w umowie. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy oraz stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.

     IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY:
     1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jaką podaje w swojej ofercie Wykonawca jest to cena wyrażona w wartości brutto PLN.
     2. Cenę dziennej stawki żywieniowej na 1 osobę (z rozbiciem na koszt tzw. wsadu do kotła oraz koszt przygotowania posiłku, transport, załadunek, rozładunek) oferent określa w oparciu o kalkulację własną, zgodnie z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.
     3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
     1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
     2) Oświadczenie – załącznik nr 2
     3) Wzór umowy – załącznik nr 3 (parafowany przez Wykonawcę)
     6. Ofertę Wykonawca składa w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej napisem: „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) ) dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie.
     7. Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana najtańsza oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
     8. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

     V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
     Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
     1.Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym: tel. 857161504 adres e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl
     2.Pomoc administracyjna Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym: tel. 857161504 adres e.mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

     VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
     Oferty należy składać w sekretariacie SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym (Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły) bądź mailowo na adres spdolistowo@poczta.onet.pl do 16.08.2023r. do godz. 15:30.

     DYREKTOR SZKOŁY
     Alicja Witkowska

     Załącznik nr 1


     FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
     Dane dotyczące wykonawcy
     Nazwa: …………………………………………
     Siedziba/adres: …………………………………………………………………………
     Adres poczty elektronicznej: …………………………………………
     Strona internetowa: …………………………………………
     Numer telefonu: ……………………………………….
     Numer REGON: …………………………………………
     Numer NIP: …………………………………………
     Dane dotyczące zamawiającego
     Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym
     Dolistowo Stare 112
     19-124 Jaświły
     Zobowiązania wykonawcy
     Nawiązując do zapytania ofertowego SP.III.272.1.2023 z dnia 11.07.2023r. na usługę przygotowania i dostarczania gotowych posiłków (catering) dla dzieci i młodzieży, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jaświły,
     oferujemy/ę wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym :
     1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów dla dzieci i uczniów uczęszczających do
     Klubów przedszkolaka i szkoły podstawowej, pełne obiady (dwa dania):
     Cena brutto za pełny obiad od 1 osoby za kwotę :
     – pełny obiad : …………………………………………zł/brutto
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………), w tym:
     cena brutto wsadu do kotła: ………………..
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………);
     cena brutto za przygotowanie posiłku, transport, załadunek, rozładunek: ………………….
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………).
     1.2. Cena brutto za zupę + pieczywo:………………………………………………….zł/brutto
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………) w tym:
     cena brutto wsadu do kotła: ………………..
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………);
     cena brutto za przygotowanie posiłku, transport, załadunek, rozładunek: ………………….
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………).
     1.3. Cena brutto za drugie danie :……………………………………………….zł/brutto
     (słownie złotych : ………………………………………………………………………….) w tym:
     cena brutto wsadu do kotła: ………………..
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………);
     cena brutto za przygotowanie posiłku, transport, załadunek, rozładunek: ………………….
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………).
     Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym,
     2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
     4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.
     Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
     5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Administrator prze-twarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
     6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postę-powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
     7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
     8. Posiada Pani/Pan:
     a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
     b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzy-stanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą po-stanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
     c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
     9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-wych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
     10. Nie przysługuje Pani/Panu:
     a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
     b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
     c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
     Załącznik nr 2
     Nazwa Wykonawcy
     ........................................................................................................ ........................................................................................................
     Adres:
     .............................................................................................

     OŚWIADCZENIE
     W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 11.07.2023 r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na usługę „PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W DOLISTOWIE STARYM, KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024”, oświadczam, że:
     1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
     3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

     Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

     …....................................... …....................…..........................................................
     miejscowość i data czytelny podpis

     Załącznik nr 3
     UMOWA

     Zawarta w dniu …………….. . pomiędzy:

     Szkołą Podstawową im. Sybiraków w Dolistowie Starym
     adres: Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły
     NIP 5461227827
     reprezentowaną przez:
     ……………………………………………… – dyrektora szkoły zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

     a

     ……………………………………………………………………………………………………………….
     adres: …………………………………………………..
     NIP ………………………………………………………….
     reprezentowaną przez:
     ………………………………………………………………… zwanym dalej WYKONAWCĄ
     w sprawie dożywiania dzieci i uczniów SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym i Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie

     §1
     1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usługi wyżywienia dzieci i uczniów SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym i Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
     2. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
     §2
     1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków – obiad dwudaniowy: zupa + pieczywo i drugie danie dla dzieci i uczniów SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym i Klubów Przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie.
     2. ZAMAWIAJĄCY planuje, że:
     · dziennie należy dostarczyć średnio 70 obiadów,
     · w roku szkolnym 2023/2024 należy dostarczyć około 12 320 obiadów, tj. 70 obiadów x 176 dni.
     3. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów. O ostatecznej ilości zamawianych obiadów ZAMAWIAJĄCY powiadomi telefonicznie WYKONAWCĘ najpóźniej do godziny 15:00 wcześniejszego dnia.
     4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.
     5. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 05.09.2023r. do 20.06.2024r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki w godzinach:
     Klub Przedszkolaka w Mikicinie (Mikicin I 20) 1030
     Klub Przedszkolaka w Jaświłach (Jaświły 7) 1045
     Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym (Dolistowo Stare 112) 1100
     W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z WYKONAWCĄ.
     6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przerw w przygotowaniu i dostarczaniu posiłków z uwagi na możliwość zawieszenia zajęć w szkole na podstawie Art. 125a Ustawy Prawo Oświatowe.
     7. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację potwierdzającą spełnianie przez przygotowywane posiłki odpowiednich wymagań dla danej grupy wiekowej, wynikających z aktualnych norm żywienia populacji polskiej dwa razy w roku szkolnym: do 5 września 2023r. i do 5 lutego 2024r.
     8. WYKONAWCA będzie dostarczał ZAMAWIAJĄCEMU przygotowany na 10 dni jadłospis w formie pisemnej (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem). Na każdorazowym jadłospisie musi być podana:
     - gramatura i kaloryczność przygotowywanych potraw,
     - skład sporządzanych potraw ze szczegółowym rozkładem składników odżywczych w posiłkach,
     - sposób sporządzania potraw,
     - składniki powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.
     9. WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, normami systemu HACCP oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
     10. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla dzieci w wieku 3-6 lat i uczniów w wieku 7-15 lat. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.
     11. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
     a) zupa ok. 400ml, pieczywo – 50g
     b) drugie danie w tym: produkt węglowodanowy (150g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 100g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., ryba 100g. (filet, płat, bez ości), pierogi, naleśniki, krokiety itp. - 400 g
     c) surówka, jarzyny gotowane, lub owoc 150 g. (asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny).
     12. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
     · jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu 10 dni,
     · w jadłospisie musi być uwzględnione minimum raz w tygodniu danie rybne.
     13. WYKONAWCA będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
     14. Obowiązkiem WYKONAWCY jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbko pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
     15. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez WYKONAWCĘ przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług (np. do sprawdzania wagi posiłku).
     16. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw, środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
     17. Do obowiązków WYKONAWCY należy również codzienny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.
     18. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom i uczniom korzystającym z usług stołówki szkolnej.

     § 3.
     1. Strony uzgadniają jednostkową cenę:
     -pełnego posiłku (zupa z pieczywem i drugie danie) w wysokości: …………………………………………zł/brutto
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………), w tym:
     cena brutto wsadu do kotła: ………………..
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………);
     cena brutto za przygotowanie posiłku, transport, załadunek, rozładunek: ………………….
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………).
     -zupa z pieczywem w wysokości:………………………………………………….zł/brutto
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………) w tym:
     cena brutto wsadu do kotła: ………………..
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………);
     cena brutto za przygotowanie posiłku, transport, załadunek, rozładunek: ………………….
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………).
     - drugie danie w wysokości ………………………..zł brutto
     (słownie złotych : ………………………………………………………………………….) w tym:
     cena brutto wsadu do kotła: ………………..
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………);
     cena brutto za przygotowanie posiłku, transport, załadunek, rozładunek: ………………….
     (słownie złotych : ……………………………………………………………………………).
     2. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

     § 4.
     1. Strony ustalają, że rozliczanie usług, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w okresach miesięcznych.
     2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY dla usług stanowi iloczyn liczby wydanych posiłków w danym miesiącu i zaoferowanej ceny jednostkowej określonej w § 3 ust. 1.

     §5
     Przetwarzanie danych osobowych
     1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
     2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 zapoznały się i dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniej-szej umowy, określonymi w ust. 3.
     3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż:
     a) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym, adres: Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony WYKONAWCY ……………………………………………………………..……………………………………………………………………….., adres: ………………………………………………………………………
     b) WYKONAWCA ………………………………………………………………………………………………. jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Doli-stowie Starym, adres: Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły;
     c) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy (jeżeli są osobami fizycznymi) przetwa-rzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych, odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy oraz pozostałych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych.
     d) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy, w szczególności ema-il, telefon.
     e) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
     f) Osoby wymienione w pkt 3.3 posiadają prawo do:
     • dostępu do treści swoich danych osobowych;
     • sprostowania swoich danych osobowych;
     • usunięcia swoich danych osobowych;
     • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
     • przenoszenia swoich danych osobowych;
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
     w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt 8.
     g) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
     h) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobo-wych można kontaktować się:
     - z ramienia sp IM. Sybiraków w Dolistowie Starym mailowo, pod adresem iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897 a także pocztą tradycyjną pod w/w adresem.
     - z ramienia WYKONAWCY ……………………………………….. , pod adresem: …………………..… a także pocztą tradycyjną pod adresem …………………………..
     4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepo-danie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację;
     a) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
     b) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji mię-dzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.
     c) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

     §6
     1. Do spraw nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

     §7
     1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


     ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

  • Współpracujemy z:

   • Powiatowa Komenda Policji w Mońkach
   • Fundacja "Pomóż Im"
   • Biblioteka Publiczna w Jaświłach
   • Koło Sybiraków w Dolistowie
   • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mońkach
   • Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański
   • Pajacyk - program PAH
   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Środa 29.11.2023
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Herb Polski